Afdeling 30.
Wijzigingen van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed


Art. 371. In artikel 5.4.1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.

Art. 372. In artikel 5.4.2 van hetzelfde decreet wordt het woord “verkavelingsvergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.

Art. 373. In artikel 5.4.3 van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen” en het woord “verkavelingsvergunning” door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.

Art. 374. In artikel 5.4.4 van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden”.

Art. 375. In artikel 5.4.5 van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden”.

Art. 376. In artikel 5.4.12 van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden”.

Art. 377.

In artikel 6.4.4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 1 worden de woorden “geen stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, geen milieuvergunning overeenkomstig het decreet van 28 juni 1995 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de woorden “geen omgevingsvergunning”;


2 in paragraaf 2 worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden” en worden tussen de woorden “van de VCRO” en de zinsnede “. Dit advies heeft” de woorden “of het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning” ingevoegd;


3 in 3, eerste lid, worden de woorden “milieuvergunning overeenkomstig het decreet van 28 juni 1995 betreffende de milieuvergunning vereist” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit vereist” en worden de woorden “procedurebepalingen van het decreet van 28 juni 1995 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de woorden “procedurebepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.


Art. 378. In artikel 6.4.6, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning; een milieuvergunning overeenkomstig het decreet van 28 juni 1995 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”.

Art. 379. In artikel 10.3.1 van hetzelfde decreet worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden”.

Art. 380. [...]

Art. 381.

In artikel 12.3.14 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het tweede en het vijfde lid worden de woorden “geen stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 in het zesde lid worden de woorden “van het college van burgemeester en schepenen” opgeheven en worden tussen de woorden “toekenning of weigering van” en de woorden “een stedenbouwkundige vergunning” de woorden “een omgevingsvergunning,” ingevoegd;


3 in het zevende lid worden de woorden “bij het college van burgemeester en schepenen” opgeheven en worden de woorden “voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “voor een omgevingsvergunning, stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” en worden de woorden “het college nog” vervangen door de woorden “de vergunningverlenende overheid nog”;


4 het achtste lid wordt opgeheven;


5 in het negende lid, dat het achtste lid wordt, worden de woorden “in de in het vorige lid omschreven gevallen” en de woorden “bij de deputatie” opgeheven;


6 het tiende lid wordt opgeheven.