Art. 377.

In artikel 6.4.4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 1 worden de woorden “geen stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, geen milieuvergunning overeenkomstig het decreet van 28 juni 1995 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de woorden “geen omgevingsvergunning”;


2 in paragraaf 2 worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden” en worden tussen de woorden “van de VCRO” en de zinsnede “. Dit advies heeft” de woorden “of het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning” ingevoegd;


3 in 3, eerste lid, worden de woorden “milieuvergunning overeenkomstig het decreet van 28 juni 1995 betreffende de milieuvergunning vereist” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit vereist” en worden de woorden “procedurebepalingen van het decreet van 28 juni 1995 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de woorden “procedurebepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.