Art. 381.

In artikel 12.3.14 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het tweede en het vijfde lid worden de woorden “geen stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 in het zesde lid worden de woorden “van het college van burgemeester en schepenen” opgeheven en worden tussen de woorden “toekenning of weigering van” en de woorden “een stedenbouwkundige vergunning” de woorden “een omgevingsvergunning,” ingevoegd;


3 in het zevende lid worden de woorden “bij het college van burgemeester en schepenen” opgeheven en worden de woorden “voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “voor een omgevingsvergunning, stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” en worden de woorden “het college nog” vervangen door de woorden “de vergunningverlenende overheid nog”;


4 het achtste lid wordt opgeheven;


5 in het negende lid, dat het achtste lid wordt, worden de woorden “in de in het vorige lid omschreven gevallen” en de woorden “bij de deputatie” opgeheven;


6 het tiende lid wordt opgeheven.