Art. 383.

In artikel 20 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:


“De decreten, vermeld in artikel 2, 1, b), bepalen welke personen belanghebbende zijn.”.