Bijlage 2. Provinciale projecten als vermeld in artikel 2

In deze bijlage wordt verstaan onder aanvragen:

1 de aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen met inbegrip van de voor het functioneren noodzakelijke aanhorigheden en de eventueel met het project inherent verbonden natuur- en waterbergingscompensaties en landschappelijke integratiemaatregelen;
2 de aanvragen voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3 de aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten;
4 de aanvragen voor wijzigingen van de vegetatie, vermeld in artikel 9bis, 7, en artikel 13, 4 en 5, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.


De deputatie is bevoegd om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen van projecten die minstens een van de volgende punten omvatten, voor zover het project noch een Vlaams project, noch een onderdeel van een Vlaams project is:

1 aanvragen met betrekking tot fietspaden die functioneren binnen een bovenlokaal fietsnetwerk, voor zover ze niet gelegen zijn langs een weg of waterweg;
2 aanvragen met betrekking tot de natte en droge infrastructuur met openbaar karakter van:
a) onbevaarbare waterlopen van de tweede of de derde categorie en aanvragen met betrekking tot bruggen over en tunnels onder die waterlopen, met uitzondering van aanvragen die louter een lozing, overstort of watercaptatiepunt in die waterlopen voorzien;
b) overstromingsgebieden langs die waterlopen of aangelegd door de beheerders van die waterlopen;
3 aanvragen met betrekking tot:
a) recreatieve terreinen, beheerd door gewest of provincie;
b) permanente omlopen voor motorvoertuigen of motorvaartuigen;
c) golfterreinen met meer dan 8 holes en minder dan 18 holes;
4 aanvragen met betrekking tot ontginningsgebieden;
5 aanvragen met betrekking tot kleinhandelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 20.000 vierkante meter, gelegen buiten de gemeenten Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout;
6 [...]
7 [...]