Art. 3.

Artikel 2 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :


" Art. 2. § 1. De bouw en de exploitatie van vervoerinstallaties zijn aan de voorschriften van deze wet onderworpen indien deze installaties zijn bestemd of worden gebruikt :

 

1. voor de bevoorrading in aardgas van distributieondernemingen;
2. voor één van de hierna vermelde doeleinden :
  a. de bevoorrading in aardgas van eindafnemers van wie de aardgasafname aan iedere leveringsaansluiting bestendig minimum één miljoen m3 per jaar bedraagt;
  b. het vervoer van aardgas zonder distributie of levering van aardgas op het Belgisch grondgebied;
  c. de bevoorrading van een onderneming in aardgas waarvan de chemische samenstelling of de fysische eigenschappen (met uitzondering van het stikstofgehalte) verschillen van die van het aardgas geleverd door de distributieonderneming die de betrokken gemeente bevoorraadt;
  d. de bevoorrading in aardgas van een eindafnemer aan wie de distributieonderneming die de betrokken gemeente bevoorraadt, niet een voldoende hoeveelheid aardgas levert overeenkomstig de algemene voorwaarden van het abonnement of van het bevoorradings- of leveringscontract, inzonderheid binnen de termijn die voor de uitvoering van de leveringen in voornoemde algemene voorwaarden is gesteld;
  e. de bevordering van het meest economische verbruik van onvermijdelijke gassen;
  f. de bevoorrading in aardgas van een onderneming in moeilijkheden door middel van tijdelijke installaties en gedurende de tijd die strikt nodig is voor het uitvoeren van de noodzakelijke herstellingen;
  g. de verbinding tussen installaties voor gasproductie en de verschillende exploitatiezetels van eenzelfde onderneming;
  h. de verbinding tussen productie-, vervoer- of distributie-installaties met het oog op uitwisseling, wederzijdse hulp of een beter benutten van deze installaties;
  i. de verbinding tussen gasvelden, tussen gasfabrieken, tussen gasvelden of gasfabrieken en samendrukkings- of ontspanningsstations, tussen samendrukkingsstations, tussen ontspanningsstations of tussen samendrukkings- en ontspanningsstations.


§ 2. De levering van aardgas is aan de voorschriften van deze wet onderworpen indien zij gebeurt ter bevoorrading van distributieondernemingen, enerzijds, of van eindafnemers van wie de aardgasafname aan iedere leveringsaansluiting bestendig minimum één miljoen m3 per jaar bedraagt, anderzijds.


§ 3. De Koning kan het toepassingsgebied van deze wet of van sommige bepalingen ervan bij een in Ministerraad overlegd besluit uitbreiden :

 

1. tot de bouw en de exploitatie van andere installaties voor aardgasvervoer dan deze bedoeld in § 1, of tot andere leveringen van aardgas dan deze bedoeld in § 2;
2. tot de bouw en de exploitatie van leidingen voor het vervoer van andere producten dan aardgas. ".