Art. 10. Een artikel 15/2, luidend als volgt, wordt in dezelfde wet ingevoegd :
" Art. 15/2. Na advies van de Commissie kan de minister elke vervoeronderneming verplichten om de verbindingen of verbeteringen die hij nodig acht, uit te voeren, voorzover deze economisch verantwoord zijn of zo een afnemer zich ertoe verbindt de betreffende meerkost op zich te nemen. ".