Art. 12.

Een hoofdstuk IVter, luidend als volgt, wordt in dezelfde wet ingevoegd :


" Hoofdstuk IVter. - Toegang tot het vervoernet


Art. 15/5.  De afnemers en de houders van leveringsvergunningen hebben toegang tot elk netwerk voor het aardgasvervoer, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie op basis van de tarieven vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 15/5bis en goedgekeurd door de Commissie.


Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende de gereglementeerde tarieven en de gedragscode, wordt over de toegang te goeder trouw onderhandeld.

 

Art. 15/5bis. - § 1. De beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie bepalen elk individueel het totaal inkomen dat nodig is voor de uitoefening van hun respectievelijke wettelijke en reglementaire verplichtingen teneinde de tarieven van het aardgasvervoer, de aardgasopslag en het gebruik van de LNG-installatie op te stellen. Dit totaal inkomen dient ter goedkeuring aan de Commissie te worden voorgelegd.


§ 2. De respectievelijke in § 1 bedoelde inkomsten dekken, voor de regulatoire periode van vier jaar, elk individueel :

 

a) het geheel van de reėle kosten nodig voor de vervulling van de in artikel 15/1, § 1, en 15/2 bedoelde taken door elke beheerder van het aardgasvervoersnet, beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en beheerder van de LNG-installatie;
b) een billijke marge en afschrijvingen die beiden nodig zijn om de onderneming een optimale werking, de noodzakelijke toekomstige investeringen en de leefbaarheid van het aardgasvervoersnet of van de opslaginstallatie voor aardgas en/of de LNG-installatie te waarborgen en om aan de betrokken onderneming een gunstig perspectief te bieden betreffende de toegang tot de kapitaalmarkten op lange termijn;
c) desgevallend, de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen met toepassing van artikel 15/11;
d) desgevallend de toeslagen die krachtens de wet van toepassing zijn op de tarieven;
e) desgevallend, de kosten en de vergoeding, die verbonden zijn aan de uitvoering van de in artikel 15/1, § 1, eerste lid, 1° en 2°, vermelde verplichtingen.


§ 3. Na advies van de Commissie kan de Koning afwijken van de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het aardgasvervoersnet.


De in het eerste lid bedoelde afwijkingen zijn van toepassing op de uitbreidingen van aardgasvervoersinstallaties of de nieuwe aardgasvervoersinstallaties erkend als zijnde van nationaal of Europees belang en noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten. Deze afwijkingen kunnen betrekking hebben op :


1° de duur van de toepassing van de tarieven die meer kan bedragen dan vier jaar;
2° het niveau van de billijke marge bestemd voor de vergoeding van de geļnvesteerde kapitalen.


Worden erkend als zijnde van nationaal of Europees belang, de projecten die bijdragen, respectievelijk op Belgisch of Europees niveau, aan de bevoorradingszekerheid en/of de optimalisering van de werking van de geļnterconnecteerde aardgasvervoersnet(ten), opslaginstallatie voor aardgas of LNG-installaties en die de ontwikkeling van de nationale en/of Europese markt vergemakkelijken.


De afwijking doet geen afbreuk aan artikel 15/5ter.


Art. 15/5ter. - Onverminderd artikel 15/5quater, § 2, tweede lid, beantwoorden de in artikelen 15/5 en 15/5bis bedoelde tarieven aan de volgende richtsnoeren :

 

ze zijn niet-discriminerend en transparant;
ze dekken het inkomen zoals gepreciseerd in artikel 15/5bis, § 2;
ze maken het mogelijk op Belgisch grondgebied de evenwichtige ontwikkeling te realiseren van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en/of de LNG-installatie om een niet-discriminerende behandeling ten opzichte van alle eindgebruikers te waarborgen;
ze zijn vergelijkbaar op internationaal niveau met de beste tariefpraktijken die in gelijkaardige omstandigheden door vergelijkbare beheerders van aardgasvervoersnetten, de opslaginstallatie voor aardgas en/of de LNG-installatie worden toegepast;
ze beogen het gebruik van de capaciteit van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie te optimaliseren;
ze zijn voldoende opgesplitst, met name :
  a) op basis van de voorwaarden en de nadere regels voor het gebruik van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie;
  b) wat de ondersteunende diensten betreft;
  c) wat de eventuele meerkosten voor de openbare dienstverplichtingen betreft.
de tariefstructuren houden rekening met de capaciteit die is gereserveerd en die nodig is om het aardgasvervoer en de werking van de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie te waarborgen.
de tariefstructuren zijn gelijk voor het gehele grondgebied, zonder onderscheid per geografische zone.


Art. 15/5quater. - § 1. De beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie leggen elk individueel een aanvraag van hun respectievelijke tarieven ter goedkeuring voor aan de Commissie, alsook van de tarieven voor ondersteunende diensten. Zij publiceren elk individueel de goedgekeurde tarieven voor de respectievelijke activiteiten, met inachtneming van de in dit hoofdstuk bepaalde richtsnoeren.


§ 2. Het totaal inkomen wordt bepaald voor een periode van vier jaar en de tarieven hebben betrekking op een zelfde periode. Deze regulatoire periode van vier jaar begint bij de inwerkingtreding van de tarieven.


Het totaal inkomen wordt op een unitaire basis opgesplitst om tot de tarieven te komen. Deze tarieven dienen de geldstroom te respecteren die de netbeheerder elk jaar nodig heeft om zijn verplichtingen overeenkomstig deze wet na te komen.


§ 3. Het totaal inkomen van het eerste jaar van de regulatoire periode dient als referentie voor de ontwikkeling van het totaal inkomen voor de volgende jaren van de regulatoire periode van vier jaar, rekening houdend met de volgende ontwikkelingsregels :

 

de categorieėn van samenstellende elementen van het totaal inkomen zoals beoogd in artikel 15/5bis en die betrekking hebben op kosten waarop de beheerders geen rechtstreekse controle hebben en die noodzakelijk zijn voor de zekerheid, de efficiėntie en de betrouwbaarheid van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie evolueren in functie van de overeenstemmende kosten die door de beheerders gedragen worden en de andere kosten die evolueren op basis van een objectieve indexeringsformule die gedurende de periode van vier jaar resulteert in tarieven die de dekking van het in artikel 15/5bis omschreven totaal inkomen garandeert;
de afschrijvingen evolueren jaarlijks afhankelijk van het investeringsplan;
de winstmarge evolueert jaarlijks afhankelijk van de ontwikkeling van het gereguleerd actief en het rendementspercentage, beoogd in artikel 15/5septies, 1°, c);
de intrestlasten evolueren in functie van de evolutie van de rentetarieven.


§ 4. De beheerders dienen bij de Commissie, ter goedkeuring, een voorstel in betreffende hun inkomen en tarieven, dat uitgewerkt is op basis van het in artikel 15/5bis bedoelde totaal inkomen.

 
§ 5. De transportonderneming kan de Commissie in de regulatoire periode een geactualiseerd tariefvorostel over nieuwe diensten en/of de aanpassing van bestaande diensten, ter goedkeuring voorleggen. Dat voorstel wordt ingediend en door de Commissie behandeld overeenkomstig de voor het tariefvoorstel geldende procedure. Dat geactualiseerde tariefvoorstel houdt rekening met het totale inkomen en het door de Commissie goedgekeurde tariefvoorstel, zulks zonder afbreuk te doen aan de volledigheid van het totale inkomen, noch aan de bestaande tariefstructuur.


Art. 15/5quinquies. - De beheerder van het aardgasvervoersnet die een doorvoeractiviteit uitoefent, dient bij de Commissie een specifieke aanvraag in tot goedkeuring voor de doorvoer overeenkomstig dit hoofdstuk met uitzondering van de artikelen 15/5ter 2°, 4°, 5°, 8° en 15/5quater, § 3, zonder afbreuk te doen aan artikel 15/19.


Art. 15/5sexies. - § 1. De artikelen 15/5, 15/5bis, 15/5ter, 7°, 15/5quater en 15/5quinquies zijn niet van toepassing op de in artikel 3, tweede lid, bedoelde aardgasvervoersinstallatie.

 

Art. 15/5septies. - De Koning, na overleg in de Ministerraad, op voorstellen van de Commissie die in overleg met de beheerders worden opgesteld en die voorgelegd worden binnen veertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek van de minister, legt de regels vast met betrekking tot :

 

de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat een billijke winstmarge zoals bedoeld in artikel 15/5bis bevat; deze methodologie legt het volgende vast :
  a) een definitie van het gereguleerd actief, waarbij rekening wordt gehouden met de afschrijvingen en de nieuwe investeringen;
  b) afschrijvingstoelages;
  c) een rendementspercentage op dit gereguleerd actief dat rekening houdt met een redelijke verdeling tussen eigen vermogen en vreemd vermogen overeenkomstig de beste praktijken van de internationale financiėle markt, dat het mogelijk maakt dat op competitieve markten, de investeerders van de beheerders kunnen verwachten hetzelfde rendement op lange termijn te behalen als voor investeringen waaraan soortgelijke risico’s verbonden zijn;
de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven;
de procedure voor het voorstel, de goedkeuring, de weigering en de publicatie van de tarieven, met uitzondering van haar motivatie, in toepassing van dit hoofdstuk;
de jaarverslagen en de gegevens die de beheerders aan de Commissie moeten verstrekken met het oog op de controle van hun tarieven door de Commissie;
de specifieke regels die de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas, de beheerder van de LNG-installatie moeten toepassen inzake de boekhoudkundige verwerking van de kosten;
de doelstellingen die de beheerders moeten nastreven inzake kostenbeheersing;
de inkomensverschillen van één jaar in vergelijking met een ander, die zijn veroorzaakt door een significatieve verhoging van het volume van verkoopscapaciteit;

 
Art. 15/5octies. - § 1. De beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas, de beheerder van de LNG-installatie sturen elk individueel het jaarverslag met de resultatenrekeningen van de nieuwe installaties van het afgelopen jaar naar de Commissie.


§ 2. De modellen van de in dit hoofdstuk bedoelde verslagen worden door de Commissie uitgewerkt na overleg met de beheerders.


Art. 15/5nonies. - Indien er zich, tijdens een regulatoire periode, uitzonderlijke omstandigheden voordoen, onafhankelijk van de wil van de beheerder, legt deze ter goedkeuring aan de Commissie een gemotiveerde vraag voor herziening van de regels tot bepaling van het in artikel 15/5bis bedoelde totaal inkomen, voor wat de komende jaren van de regulatoire periode betreft, voor.


Aan het einde van elke regulatoire periode van vier jaar, stelt de beheerder het saldo (positief of negatief) vast tussen de kosten en de inkomsten, die opgelopen en geboekt zijn tijdens een regulatoire periode, voorzover dit saldo voortvloeit uit een verschil tussen de reėle niet-beheersbare kosten en de geraamde niet-beheersbare kosten, en/of uit een verschil tussen de reėle verkoopsvolumes en de geraamde verkoopsvolumes van de beheerder. Hij brengt de Commissie op de hoogte van dit saldo en levert haar de elementen ter staving hiervan. De verdeling van dit saldo wordt bepaald bij een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

 

Art. 15/5decies. - Na overleg met de gewesten kan de Koning, onder de door Hem bepaalde voorwaarden, het toepassingsgebied van de artikelen 15/5 en 15/5bis uitbreiden naar de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, alsook naar de tarieven van de ondersteunende diensten geleverd door de distributieondernemingen.

 

Art. 15/5undecies. - § 1. Op voorstel van de Commissie, stelt de Koning een gedragscode vast met betrekking tot de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNGinstallatie.


De gedragscode bepaalt :

 

de procedures en regels inzake de aanvraag van toegang tot het net;
de gegevens die de gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie aan de beheerder van het aardgasvervoersnet, aan de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en aan de beheerder van de LNG-installatie moeten verstrekken;
de voorzorgsmaatregelen die de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie dienen te nemen om de vertrouwelijkheid van de commerciėle gegevens met betrekking tot de gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te beschermen;
de termijnen waarbinnen de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie moeten antwoorden op de aanvragen om toe te treden tot hun net en hun installatie;
de maatregelen om elke discriminatie tussen gebruikers of categorieėn gebruikers van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie te vermijden;
de minimumvereisten met betrekking tot de juridische en operationele scheiding van de vervoers- en leveringsfuncties van aardgas binnen de geļntegreerde beheerders van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie;
de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie, en, anderzijds, de gebruikers voor de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNGinstallatie;
de basisbeginselen met betrekking tot facturering;
de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van, enerzijds, de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie en, anderzijds, de gebruikers van het desbetreffende aardgasvervoersnet, van de opslaginstallatie voor aardgas of van de LNG-installatie inzake het gebruik ervan en meer bepaald, inzake onderhandelingen over de toegang tot vervoer, over het congestiebeheer en over de publicatie van informatie;
10° maatregelen die in het verbintenissenprogramma moeten worden opgenomen om te waarborgen dat ieder discriminerend gedrag is uitgesloten en om te voorzien in een adequaat toezicht op de naleving ervan. Het programma bevat de specifieke verplichtingen van de werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling. De persoon of instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op het verbintenissenprogramma dient bij de Commissie jaarlijks een verslag in waarin de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag wordt gepubliceerd;
11° de vereisten inzake onafhankelijkheid van het personeel van de beheerders ten opzichte van de producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen.


De toekenning en het behoud van elke vervoers- of leveringsvergunning zijn onderworpen aan het naleven van de gedragscode.


§ 2. Onverminderd elke wettelijke verplichting om gegevens bekend te maken, bewaren de aardgasondernemingen de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens die zij van derden verkregen hebben in het kader van de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie of van onderhandelingen hierover. Zij onthouden zich ervan deze gegevens te gebruiken voor hun eigen verkopen of aankopen van aardgas.

 

Art. 15/5duodecies. - § 1. De nieuwe grote aardgasinstallaties, namelijk de interconnecties met de buurlanden, de LNG-installaties en de opslaginstallaties kunnen genieten van een afwijking van de bepalingen van dit hoofdstuk en van de bepalingen inzake de tarifaire methodologie, met uitzondering van de artikelen 15/6, 15/7, 15/8 en 15/9. Deze afwijking wordt verleend door de Koning, na advies van de Commissie in de mate dat :

 

de investering de concurrentie in de aardgaslevering moet versterken en de bevoorradingszekerheid moet verbeteren;
het risiconiveau dat verbonden is aan de investering dusdanig is dat deze investering niet gerealiseerd zou zijn als geen afwijking was toegestaan;
de installatie de eigendom is van een natuurlijke of rechtspersoon die op zijn minst qua rechtsvorm gescheiden is van de netbeheerders in wier netwerk die installatie wordt gebouwd;
de tarieven worden geļnd bij de gebruikers van de betrokken installatie;
de afwijking geen afbreuk doet aan de concurrentie of de goede werking van de nationale aardgasmarkt, noch aan de doeltreffendheid van de werking van het net waarmee de installatie is verbonden.


§ 2. De afwijking kan gelden voor het geheel of gedeelten van, respectievelijk, de nieuwe installatie, de aanzienlijk verhoogde capaciteit van deze installatie of de wijzigingen aan deze installatie, die toelaten nieuwe bronnen van gasbevoorrading te ontwikkelen.


Bij de beslissing over de afwijking wordt per geval nagegaan of er voorwaarden gesteld moeten worden met betrekking tot de duur van de afwijking en de niet-discriminerende toegang tot de interconnecties met de buurlanden.


Hierbij wordt rekening gehouden met de looptijd van de contracten, de aan te leggen extra capaciteit of de wijziging van de bestaande capaciteit, de looptijd van het project en de nationale omstandigheden.


§ 3. Wanneer een afwijking wordt verleend, kan de minister de voorschriften en mechanismen bepalen voor het beheer en de toewijzing van capaciteit, voor zover dit geen beletsel vormt voor de uitvoering van langetermijncontracten.


§ 4. Elke aanvraag tot afwijking wordt onmiddellijk aangemeld bij de Europese Commissie alsook alle nuttige gegevens die daarmee verband houden.


[...]


Art. 15/6. De eindafnemers aangesloten op het aardgasvervoersnet en de leveranciers die hun klanten bevoorraden via een aardgasdistributienet evenals de distributieondernemingen hebben vanaf 1 juli 2004 recht op toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG installatie.


Art. 15/7. § 1. De vervoerondernemingen kunnen de toegang tot het vervoernet enkel geldig weigeren in de mate dat :

 

1. het net niet over de nodige capaciteit beschikt om het vervoer te verzekeren;
2. de toegang tot het net de goede uitvoering van een openbare dienstverplichting door de betrokken vervoeronderneming zou verhinderen;
3. de toegang tot het net voor de betrokken vervoeronderneming economische en financiėle moeilijkheden zou meebrengen ingevolge " take-or-pay " contracten gesloten voor 1 januari 1998.


§ 2. Elke weigering van toegang tot het vervoernet in uitvoering van § 1 moet met redenen worden omkleed.


Elke weigering van toegang in uitvoering van § 1, 3°, dient door de Commissie te worden gemachtigd. Wanneer een vervoeronderneming de toegang tot haar vervoernet op grond hiervan weigert, richt zij onverwijld een verzoek om ontheffing tot de Commissie, die beslist rekening houdend inzonderheid met de criteria aangegeven in artikel 27, paragraaf 3, van de Richtlijn 2003/55. § 1, 3°, en elke ontheffing die wordt verleend in uitvoering van deze bepaling, houden op uitwerking te hebben op 1 oktober 2006.


Art. 15/8. Onverminderd lopende contracten en de verplichtingen van Belgiė krachtens internationale verdragen, bepaalt de Koning, bij een besluit, vastgesteld in de Ministerraad, na advies van de Commissie, in welke mate en tegen welke voorwaarden de bepalingen van deze wet van toepassing zijn op aardgasondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europese Unie.


Art. 15/9. Na advies van de Commissie en raadpleging van de betrokken vervoerondernemingen, neemt de Koning de nodige maatregelen opdat de gasondernemingen toegang kunnen bekomen tot de upstreaminstallaties overeenkomstig artikel 20 van de Richtlijn 2003/55.".