Art. 17. Artikel 17 van dezelfde wet wordt opgeheven.