Art. 27.

Artikel 170, § 1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 147 van 30 december 1982 en de wet van 29 april 1999 wordt aangevuld door de volgende bepaling :


" In de gassector is het Comité bevoegd voor de leveringen van gas aan de distributieondernemingen en eindafnemers, voor zover zij geen in aanmerking komende afnemer zijn in de zin van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. ".