Art. 29.

1.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Distrigas worden opgeheven.

2.

Bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie, bepaalt de Koning objectieve, niet-discriminatoire en transparante criteria voor de uitoefening van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen bedoeld in voornoemde koninklijke besluiten van 10 en 16 juni 1994.


De Staat mag deze bijzondere aandelen overdragen zodra de betrokken emitterende vennootschap luidens het advies van de Commissie niet langer een machtspositie inneemt op de relevante markt, in de zin van artikel 1, b), van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging.