Art. 31.

De Koning kan de bepalingen van voornoemde wet van 12 april 1965 co÷rdineren met de bepalingen welke deze, op het tijdstip van de co÷rdinaties, uitdrukkelijk of impliciet zouden hebben gewijzigd.


Te dien einde kan Hij :

á

1. de volgorde en nummering van de te co÷rdineren bepalingen en, in het algemeen, de teksten naar de vorm wijzigen;
2. de verwijzingen die voorkomen in de te co÷rdineren bepalingen, met de nieuwe nummering in overeenstemming brengen;
3. de redactie van de te co÷rdineren bepalingen wijzigen ten einde ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen, zonder afbreuk te doen aan de beginselen welke in deze bepalingen vervat zijn.

á

De co÷rdinatie zal het volgende opschrift dragen : " Wetten betreffende de organisatie van de gasmarkt, geco÷rdineerd op... ".