Art. 33. De Koning regelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de inwerkingtreding van de bepalingen van dit hoofdstuk.