Art. 14/1.

De procedures, vermeld in dit decreet, en de procedures die door dit decreet in andere decreten gewijzigd of ingevoerd worden, kunnen geheel of gedeeltelijk digitaal verlopen, conform de regels die de Vlaamse Regering bepaalt.

De volgende aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen worden digitaal ingediend:
aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen met betrekking tot:

1 Vlaamse projecten;
2 provinciale projecten;
3 projecten die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect;
4 de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit [...];
5 het verkavelen van gronden;
6 het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt.


In afwijking van het tweede lid mogen deze dossiers analoog of digitaal worden ingediend als deze met toepassing van de geldende taalwetgeving in het Frans mogen worden ingediend.


Als de bevoegde overheid vaststelt dat bepaalde stukken van een analoog ingediende aanvraag, verzoek, melding of administratief beroep digitaal zijn opgesteld, dan kan zij de aanvrager, verzoeker, melder of beroepsindiener verzoeken deze stukken digitaal te bezorgen. Dezen gaan onverwijld op een dergelijk verzoek in.


De Vlaamse Regering kan de lijst, opgenomen in het tweede lid, wijzigen. Zij kan ook nadere regels uitwerken in geval van onbeschikbaarheid wegens technische storingen van het door Vlaanderen ter beschikking gestelde digitaal systeem, en hierbij de termijnen van de procedures, vermeld in dit decreet, opschorten of verlengen voor de duur van de technische storingen.