Hoofdstuk I.
Definities


Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
het decreet: het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid[, gecoördineerd op 15 juni 2018];
adviesinstantie: de instantie die advies verleent bij de watertoets, vermeld in artikel [1.3.1.1], § 3, van het decreet;
CIW: de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, vermeld in artikel [1.5.2.2], § 1, van het decreet;
compensatiemaatregelen: maatregelen die erop zijn gericht een betekenisvol nadelig effect dat wordt veroorzaakt door een vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma op een andere plaats dan de plaats waar het schadelijke effect plaatsvindt te compenseren;
[De Vlaamse Waterweg nv: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;]
dwingende redenen van groot maatschappelijk belang: redenen die aantonen dat projecten of planingrepen aantoonbaar onontbeerlijk zijn in het kader van onder meer één of meer van de hierna vermelde maatregelen, beleidsopties of activiteiten:
a)
maatregelen of beleidsopties die gericht zijn op de bescherming van voor het leven van de burger fundamentele waarden zoals gezondheid, veiligheid en milieu;
b)
fundamentele beleidsmaatregelen voor de staat en de samenleving;
c)
de uitvoering van economische of maatschappelijke activiteiten waardoor specifieke openbare dienstverplichtingen worden nagekomen;
[...]
Havenbedrijf: de publiekrechtelijke overheden vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;
herstelmaatregelen: maatregelen die erop zijn gericht een betekenisvol nadelig effect dat wordt veroorzaakt door een vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma ter plaatse te herstellen;
10°
MOW: het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken;
11°
vergunningsplichtige activiteit: een activiteit waarvoor op grond van een wet, decreet of besluit, een vergunning, toestemming of machtiging is vereist;
12°
[waterbeheerplan: het stroomgebiedbeheerplan, vermeld in artikel [1.6.2.1 en 1.6.2.4] van het decreet;]
13°
[...]
14°
overstromingsgevoelig gebied: een op kaart aangeduid gebied waar overstromingen kunnen worden verwacht of, voor de gebieden die niet op kaart zijn aangeduid, een gebied dat in het verleden meermaals is overstroomd en waar redelijkerwijs nieuwe overstromingen kunnen worden verwacht;
15°
[...]
16°
[...]
17°
wateradvies: het advies bij de watertoets, vermeld in artikel [1.3.1.1], § 3, van het decreet;
18°
waterbeheerder: de beheerder van een onbevaarbare waterloop of een waterweg, de publiekrechtelijke rechtspersoon die grachten beheert en de beheerder van het grondwater;
19°
waterhuishoudingsplan: het plan, vermeld in artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werkzaamheden en tot vastlegging van de procedure voor de subsidiëring van die werkzaamheden;
20°
Vlaamse Milieumaatschappij: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij, vermeld in artikel 10.2.1, § 1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
21°
[...]
22°
[...]