Art. 127.

Het beroepschrift omvat:

1 de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2 de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, en de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3 als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van het voorwerp en de duur van een omgevingsvergunning;
4 de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5 in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1 in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2 de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3 in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1 en 2, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de exploitant of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.