Bijlage 1.
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Bijlage 1. wordt gewijzigd bij art. 84 B.Vl.R. 17 juli 2020, B.S. 17 november 2020

Art. 84 In bijlage 1, addendum B29, bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2019, wordt de zinsnede “artikel 33, 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode” vervangen door de zinsnede “artikel 4.13, 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021”.