Bijlage 2.
Addendabibliotheek

Bijlage 2. wordt als volgt gewijzigd bij art. 2 en 3, 8, B.Vl.R. 16 juli 2021, B.S. 29 juli 2021

Art. 2. In addendum B03 van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het laatst gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019
, worden in vraag 4 en 5 de woorden “het volume” vervangen door de
woorden “de bruto vloeroppervlakte”.
Art. 3. Addendum B39 van bijlage 2 bij hetzelfde besluit, wordt vervangen door addendum B39, dat is
opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.