Bijlage 2.
Addendabibliotheek

Bijlage 2. wordt als volgt gewijzigd bij art. 30, 8, B.Vl.R. 23 april 2021, B.S. 28 mei 2021

Art. 30. In addendum RY, vraag 1, opgenomen in bijlage 2 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, wordt tussen de woorden “een monitoringsplan” en de woorden “dat door het verificatiebureau geverifieerd is” de zinsnede “en, in voorkomend geval, een monitoringmethodiekplan,” ingevoegd.