Bijlage 5.
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Bijlage 5 wordt gewijzigd bij art. 4 B.Vl.R. 9 augustust 2021, B.S. 14 september 2021

Art. 4 In bijlage 5 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 13 oktober 2020, worden aan de inleidende tekst, na de zinnen “Bij sommige vragen wordt u doorverwezen naar addenda waar u een vraag moet beantwoorden of waar u gedetailleerde informatie krijgt over documenten die u bij uw aanvraag moet voegen. Dat is alleen van toepassing als de exploitant de aanvraag indient.” de volgende zinnen toegevoegd:
“Als het omgevingsloket bij specifieke vragen alleen de mogelijkheid biedt om gestructureerde velden in te vullen, bent u verplicht die velden in te vullen. U mag die informatie niet elders opladen.”.