Art. 53/9.

De erkende keuringsinstelling, vermeld in artikel 6, 8:

1 is geaccrediteerd als keuringsinstelling van het type A op basis van de criteria van de norm ISO/IEC 17020 voor de keuring, vermeld in artikel 25/4, 4, of behaalt die accreditatie binnen een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de dag nadat de erkenning verkregen is;
2 wijst een of meer keurders aan die beschikken over een erkenning als koeltechnicus als vermeld in artikel 32, 2, eerste lid, 7, van categorie I of die over minstens drie jaar praktijkervaring in de koelsector beschikken;
3 reikt binnen een maand nadat een bedrijf met goed gevolg gekeurd werd als vermeld in artikel 25/4, 4, een certificaat uit. Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 24, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak van het certificaat volgt de keuringsinstelling de instructies van het departement. Het model van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het departement. Een kopie van het uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan het departement;
4 bezorgt maandelijks aan het departement, een overzicht van de bedrijven die met gunstig gevolg gekeurd zijn. Dat overzicht bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 22, die bij dit besluit is gevoegd;
5 behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door het departement;
6 moet, als daarom wordt verzocht door het departement, personeelsleden de mogelijkheid bieden om de keuring bij te wonen;
7 bewaart de keuringsrapporten minstens vijf jaar.