Bijlage 2. Lozing van verontreinigende stoffen, prioritaire stoffen en gevaarlijke stoffen

Bijlage 2A INDICATIEVE LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE VERONTREINIGENDE STOFFEN IN AFVALWATER

(Bijlage VIII bij de EG-richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid)

1)

organische halogeenverbindingen en stoffen die in water dergelijke verbindingen kunnen vormen

2)

organische fosforverbindingen

3)

organische tinverbindingen

4)

stoffen en preparaten, of de afbraakproducten daarvan, waarvan is aangetoond dat ze carcinogene of mutagene eigenschappen hebben, of eigenschappen die in of via het aquatische milieu gevolgen kunnen hebben voor steroÔdogene functies, schildklierfuncties, de voortplanting of andere hormonale functies

5)

persistente koolwaterstoffen en persistente en bioaccumuleerbare organische toxische stoffen

6)

cyaniden

7)

metalen en metaalverbindingen

8)

arseen en arseenverbindingen

9)

biociden en gewasbeschermingsmiddelen

10)

stoffen in suspensie

11)

stoffen die bijdragen tot de eutrofiŽring (namelijk nitraten en fosfaten)

12)

stoffen die een ongunstige invloed uitoefenen op de zuurstofbalans (en die kunnen worden gemeten met behulp van parameters zoals BZV en CZV)

Bijlage 2B LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN GRONDWATER

2B LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN GRONDWATER (EG-richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000):

Lijst I - Families en groepen van stoffen


Lijst I omvat de afzonderlijke stoffen van de onderstaande families of groepen van stoffen, met uitzondering van de stoffen die, gezien het geringe risico van toxiciteit, persistentie en bioaccumulatie, niet geschikt voor lijst I worden geacht.

Dergelijke stoffen die, gezien de toxiciteit, de persistentie en de bioaccumulatie, geschikt zijn voor lijst II, moeten op die lijst worden opgenomen.

1.

organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan

2.

organische fosforverbindingen

3.

organische tinverbindingen

4.

stoffen die in of via het water een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking hebben

5.

kwik en kwikverbindingen

6.

cadmium en cadmiumverbindingen

7.

minerale oliŽn en koolwaterstoffen

8.

cyaniden


Lijst II - Families en groepen van stoffen

Lijst II omvat afzonderlijke stoffen en categorieŽn van stoffen van de onderstaande families en groepen van stoffen die een schadelijke werking op het grondwater zouden kunnen hebben.

1)

De volgende metalloÔden en metalen, alsook verbindingen ervan:

1.

zink

2.

koper

3.

nikkel

4.

chroom

5.

lood

6.

selenium

7.

arsenicum

8.

antimoon

9.

molybdeen

10.

titaan

11.

tin

12.

barium

13.

beryllium

14.

borium

15.

uranium

16.

vanadium

17.

kobalt

18.

thallium

19.

tellurium

20.

zilver

2)

biociden en derivaten daarvan, die niet in lijst I vermeld zijn

3)

stoffen met een schadelijke werking op de smaak of de geur van het grondwater, alsook verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan, en die het water ongeschikt voor menselijke consumptie kunnen maken.

4)

organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn, en stoffen waaruit dergelijke verbindingen in het water kunnen ontstaan, met uitzondering van de stoffen die biologisch onschadelijk zijn of die in het water snel worden omgezet in onschadelijke stoffen

5)

anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor

6)

fluoriden

7)

ammoniak en nitrieten

Bijlage 2C LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN AQUATISCH MILIEU

BIJLAGE 2C. LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN AQUATISCH MILIEU (EG-richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000)

Lijst I. Families en groepen van stoffen

Lijst I omvat sommige afzonderlijke stoffen die deel uitmaken van de volgende families en groepen van stoffen die in hoofdzaak moeten worden gekozen op basis van hun toxiciteit, persistentie en bioaccumulatie, met uitzondering van de stoffen die biologisch onschadelijk zijn of die snel worden omgezet in biologisch onschadelijke stoffen:

1)

organische halogeenverbindingen en stoffen die in water dergelijke verbindingen kunnen vormen

2)

organische fosforverbindingen

3)

organische tinverbindingen

4)

stoffen en preparaten, of de afbraakproducten daarvan, waarvan is aangetoond dat ze carcinogene of mutagene eigenschappen hebben, of eigenschappen die in of via het aquatische milieu gevolgen kunnen hebben voor steroÔdogene functies, schildklierfuncties, de voortplanting of andere hormonale functies

5)

persistente koolwaterstoffen en persistente en bioaccumuleerbare organische toxische stoffen

6)

cyaniden

7)

metalen en metaalverbindingen

8)

arseen en arseenverbindingen

9)

biociden en gewasbeschermingsmiddelen

10)

stoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, van de flora of de fauna

Lijst II. Bij naam genoemde gevaarlijke stoffen

Lijst II omvat de stoffen, vermeld in artikel 3, in de kolom ‘Parameter’, van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM.

Lijst III – Lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid

Lijst III Lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid, ter gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/39/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid

LIJST VAN PRIORITAIRE STOFFEN OP HET GEBIED VAN HET WATERBELEID

Nummer

CAS-nummer (1)

EU-nummer (2)

Naam van de prioritaire stof (3)

Aangewezen als
prioritair
gevaarlijke stof

(1)

15972-60-8

240-110-8

alachloor

(2)

120-12-7

204-371-1

antraceen

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

atrazine

(4)

71-43-2

200-753-7

benzeen

(5)

n.v.t.

n.v.t.

gebromeerde difenylethers

X (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

cadmium en cadmiumverbindingen

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

chlooralkanen C 10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

chloorfenvinfos

(9)

2921-88-2

220-864-4

chloorpyrifos (chloorpyrifosethyl)

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dichloorethaan

(11)

75-09-2

200-838-9

dichloormethaan

(12)

117-81-7

204-211-0

di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

diuron

(14)

115-29-7

204-079-4

endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

fluoranteen

(16)

118-74-1

204-273-9

hexachloorbenzeen

X

(17)

87-68-3

201-765-5

hexachloorbutadieen

X

(18)

608-73-1

210-168-9

hexachloorcyclohexaan

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

isoproturon

(20)

7439-92-1

231-100-4

lood en loodverbindingen

(21)

7439-97-6

231-106-7

kwik en kwikverbindingen

X

(22)

91-20-3

202-049-5

naftaleen

(23)

7440-02-0

231-111-4

nikkel en nikkelverbindingen

(24)

n.v.t.

n.v.t.

nonylfenolen

X (5)

(25)

n.v.t.

n.v.t.

octylfenolen (6)

(26)

608-93-5

210-172-0

pentachloorbenzeen

X

(27)

87-86-5

201-778-6

pentachloorfenol

(28)

n.v.t.

n.v.t.

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (7)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

simazine

(30)

n.v.t.

n.v.t.

tributyltinverbindingen

X (8)

(31)

12002-48-1

234-413-4

trichloorbenzenen

(32)

67-66-3

200-663-8

trichloormethaan (chloroform)

(33)

1582-09-8

216-428-8

trifluraline

X

(34)

115-32-2

204-082-0

dicofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

perfluoroctaansulfonzuur en de derivaten ervan (PFOS)

X

(36)

124495-18-7

n.v.t.

quinoxyfen

X

(37)

n.v.t.

n.v.t.

dioxinen en dioxineachtige verbindingen

X (9)

(38)

74070-46-5

277-704-1

aclonifen

(39)

42576-02-3

255-894-7

bifenox

(40)

28159-98-0

248-872-3

cybutryne

(41)

52315-07-8

257-842-9

cypermethrin (10)

(42)

62-73-7

200-547-7

dichloorvos

(43)

n.v.t.

n.v.t.

hexabroomcyclododecaan (HBCDD)

X(11)

(44)

76-44-8/
1024-57-3

200-962-3/
213-831-0

heptachloor en heptachloorepoxide

X

(45)

886-50-0

212-950-5

terbutryn

1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-nummer: de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) of de Europese lijst van chemische stoffen waarvan kennisgeving is gedaan (ELINCS)
3 Als groepen van stoffen zijn geselecteerd, worden, tenzij anders vermeld, typische voorbeelden daarvan gebruikt om de milieukwaliteitsnormen te bepalen .
4 alleen tetra-, penta-, hexa- en heptabroomdifenylether (respectievelijk CAS-nummers 40088-47-9, 32534-81-9, 364863-60-0 en 68928-80-3)
5 nonylfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0), met inbegrip van isomeren 4-nonylfenol (CAS 104-40-5, EU 203-199-4) en 4-nonylfenol (vertakt) (CAS 84852-15-3, EU 284-325-5)
6 octylfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5), met inbegrip van isomeer 4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)fenol (CAS 140-66-9, EU 205-426-2)
7 met inbegrip van benzo(a)pyreen (CAS 50-32-8), EU 200-028-5), benzo(b)fluoranteen (CAS 205-99-2, EU 205-911-9), benzo(g,h,i)peryleen (CAS 191-24-2, EU 205-883-8), benzo(k)fluoranteen, (CAS 207-08-9, EU 205-916-6) en indeno(1,2,3-cd)pyreen (CAS 193-39-5, EU 205-893-2), en met uitzondering van antraceen, fluoranteen en naftaleen, die afzonderlijk worden vermeld.
8 met inbegrip van tributyltin-kation (CAS 36643-28-4)
9

dioxinen en dioxineachtige verbindingen heeft betrekking op de volgende verbindingen:-7 polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD’s): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 5765-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9) en 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);

-10 polychloordibenzofuranen (PCDF’s): 2,3,7,8-T4CDF ( CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7) en 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);

-12 dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114 CAS 74472-37-0), 2,3’4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126 CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156 CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167 CAS 52663-72-6), 3,3’4,4’5,5’-H6CB (PCB 169 CAS 32774-16-6) en 2,3,3’4,4’5,5’-H7CB (PCB 189 CAS 39635-31-9)

10 CAS 52315-07-8 betreft een mengsel van isomeren van cypermetrin, alfa- cypermetrine (CAS 67375-30-8), bŤta-cypermetrine (CAS 65731-84-2), theta- cypermetrine (CAS 71697-59-1) en zŤta-cypermetrine (CAS 52315-07-8).
11 Dit betreft 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclodecaan, (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (CAS 3194-55-6), α-hexabroomcyclodecaan (CAS 134237-50-6), β-hexabroomcyclodecaan (CAS 134237-51-7) en γ-hexabroomcyclodecaan (CAS 134237-52-8).