Bijlage 3.3. Criteria voor de bepaling van de beste beschikbare technieken

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken, vermeld in artikel 1, 5°, moeten de volgende punten speciaal in aanmerking worden genomen: 

de toepassing van technieken die weinig afval veroorzaken;

het gebruik van minder gevaarlijke stoffen;

de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en recycling van de in het proces uitgestoten en gebruikte stoffen en van afval;

vergelijkbare processen, apparaten of exploitatiemethoden die met succes op industriėle schaal zijn beproefd;

de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;

de aard, de effecten en de omvang van de emissies in kwestie;

de data van ingebruikneming van de nieuwe of bestaande installaties of inrichtingen;

de tijd die nodig is om om te schakelen naar een betere beschikbare techniek;

het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip van water) en de energie-efficiėntie;

10°

de noodzaak om het algemene effect van de emissies en de risico's op het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;

11°

de noodzaak om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu  te beperken;

12°

informatie die gepubliceerd is door publiekrechtelijke internationale organisaties.