Art. 1.1bis/1.

De indelingslijst, vermeld in artikel 5.2.1, 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.