Afdeling I.
De nutriŽntenemissierechten


Art. 30.

ß 1

De nutriŽntenhaltes, vermeld in de artikelen 33bis en 33ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, worden vervangen door de nutriŽntenemissierechten. Deze vervanging gebeurt op zo'n manier dat het totaal aantal dieren op Vlaams niveau niet aangroeit zonder afbreuk te doen aan de aan individuele bedrijven toegekende rechten.

ß 2

De nutriŽntenemissierechten beperken het aantal dieren van elke diersoort die op een bedrijf mogen worden gehouden, tot het aantal dieren van die bepaalde diersoort dat overeenkomt met het aantal dieren van die diersoort, vermeld op het berekeningsblad van de nutriŽntenhalte.

De Vlaamse Regering kan afwijkingen vaststellen op de wijze waarop de nutriŽntenemissierechten worden berekend ondermeer indien de soorten dieren vermeld op het berekeningsblad van de nutriŽntenhalte niet meer overeenkomen met de naderhand daadwerkelijk gehouden soorten dieren, of indien een deel van de nutriŽntenhalte enkel is uitgedrukt in kg P2O5 en kg N.

De Mestbank wijst ambtshalve de nutriŽntenemissierechten uitgedrukt in NER-D toe aan de betrokken landbouwers. De door de Mestbank op grond van dit artikel toegewezen nutriŽntenemissierechten gelden vanaf 1 januari 2007.

Voor de omzetting van de nutriŽntenhalte in nutriŽntenemissierechten uitgedrukt in NER-D maakt de Mestbank gebruik van de tabel in de bij dit decreet gevoegde bijlage 1.

Hiertoe wijst de Mestbank eerst de nutriŽntenhaltes toe aan de verschillende landbouwers, door de som te nemen van de nutriŽntenhaltes van de verschillende exploitaties die deel uitmaken van het bedrijf van een betrokken landbouwer. Onder de nutriŽntenhalte van een exploitatie wordt verstaan de nutriŽntenhalte die op basis van artikel 33bis en 33ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, toegekend is voor een inrichting of deel van een inrichting, als vermeld in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, die gelegen is op dezelfde plaats als de exploitatie.

Wanneer de producent, als vermeld in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, meent dat de nutriŽntenhaltes van zijn inrichting of deel van een inrichting aan een andere landbouwer moeten worden toegewezen, dan kan hij bij de Mestbank bezwaar indienen tegen de toewijzing. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen.

ß 3

Voor de daaropvolgende berekeningen en omzettingen wordt uitgegaan van volgende waarden per dier uitgedrukt in NER-D gespecificeerd naar de betrokken diercategorie.

Diersoort

Waarde

NutriŽnten-emissierechten

1į RUNDVEE :

a) Melkvee : Melkkoeien ongeacht de

127,00

NER-DR

melkproductie Vervangingsvee jonger

43,00

NER-DR

dan 1 jaar Vervangingsvee van 1 jaar tot 2 jaar

73,00

NER-DR

b) Mestvee : Zoogkoeien Mestkalveren

127,00

NER-DR

Runderen jonger dan 1 jaar Runderen van

14,10

NER-DR

1 jaar tot jonger dan 2 jaar

31,70

NER-DR

83,00

NER-DR

c) Andere runderen

106,50

NER-DR

2į VARKENS :

Biggen met een gewicht van 7 tot 20 kg Beren Zeugen

4,48

NER-DV

inclusief biggen met een gewicht kleiner dan 7 kg Andere

38,50

NER-DV

varkens :

38,50

NER-DV

van 20 tot 110 kg (tweefazig of driefazig) van 110 kg en meer

18,33 38,50

NER-DV NER-DV

Diersoort

Waarde

NutriŽn ten-emissierech ten

3į PLUIMVEE :

a) Legrassen : Legkippen [inclusief

1,18

NER-DP

(groot)ouderdieren] Opfokpoeljen van

0,57

NER-DP

legkippen

b) Vleesrassen : Slachtkuikens Slach

0,91

NER-DP

tkuikenouderdieren Opfokpoeljen van

1,91

NER-DP

slachtkuikenouderdieren

0,74

NER-DP

c) Struisvogels : Struisvogels

27,80

NER-DP

fokdieren Struisvogels slachtdieren Struisvogels (van 0

13,10

NER-DP

tot 3 maand)

5,20

NER-DP

d) Kalkoenen :

2,99

NER-DP

Kalkoenen slachtdieren

3,47

NER-DP

Kalkoenen ouderdieren

e) Ander pluimvee

0,43

NER-DP

4į PAARDEN :

Paarden (> 600 kg) Paarden en

95,00

NER-DA

pony's (200-600 kg) Paarden

71,00

NER-DA

en pony's (< 200 kg)

47,00

NER-DA

5į ANDERE :

a) Konijnen Gesloten bedrijven (per

12,18

NER-DA

vrouwelijk konijn) Vetmesterij (per dier) Kwekerij (per volwassen dier)

1,11 5,03

NER-DA NER-DA

b) Geiten en schapen

Geiten en schapen jonger dan 1 jaar Geiten en schapen ouder dan 1 jaar

6,08 14,64

NER-DA NER-DA

c) Nertsen

Gesloten bedrijven (per moederdier)

4,82

NER-DA

Vetmesterij (per dier)

1,56

NER-DA

Kwekerij (per volwassen dier)

1,78

NER-D 4

De Vlaamse Regering kan deze lijst aanvullen of wijzigen.

ß 4

Het gemiddeld aantal dieren op een bedrijf uitgedrukt in NER-D en berekend overeenkomstig het bepaalde in ß 3 mag op jaarbasis niet hoger zijn dan de toegekende nutriŽntenemissierechten en het aantal dieren op bedrijfsniveau uitgedrukt in NER-D en berekend overeenkomstig het bepaalde in ß 3 mag op geen enkel ogenblik meer bedragen dan een door de Vlaamse Regering per diersoort te bepalen percentage van de toegekende nutriŽntenemissierechten.

ß 5

Binnen de perken van de nutriŽntenemissierechten heeft de landbouwer de vrijheid de diersoort te houden die hij verkiest of binnen dezelfde diersoort wijzigingen door te voeren.

ß 6

De omzetting naar een andere diersoort of wijziging binnen dezelfde diersoort gebeurt op basis van een door de Vlaamse Regering vastgestelde omrekeningstabel.

ß 7

De Mestbank kan tijdelijke nutriŽntenemissierechten, uitgedrukt in TNER-D, toewijzen aan een landbouwer voor het houden van dieren voor doeleinden in het kader van natuurbeheer, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, en beheer van onroerende goederen in opdracht van openbare besturen. De tijdelijke nutriŽntenemissierechten zijn niet overdraagbaar.

De tijdelijke nutriŽntenemissierechten, uitgedrukt in TNER-D worden berekend in functie van het aantal dieren nodig voor het verwezenlijken van de doelstelling vermenigvuldigd met de waarde bepaald in de tabel van ß 3.

Voor zover aan de landbouwer voor de in het eerste lid vermelde doeleinden een nutriŽntenhalte of nutriŽntenemissierechten werden toegekend, worden deze door de Mestbank omgezet in tijdelijke nutriŽntenemissierechten, uitgedrukt in TNER-D, die niet overdraagbaar zijn.

Indien de dieren niet meer gehouden worden in functie van de aangegeven doelstelling of indien de landbouwer zijn activiteiten in het kader van de doelstelling gestaakt heeft, wordt het deel van de tijdelijke nutriŽntenemissierechten toegekend in toepassing van ß 7, uitgedrukt in TNER-D, door de Mestbank geannuleerd.

Indien dieren worden gehouden zonder TNER-D of waarvoor de TNER-D geannuleerd werden, wordt aan de landbouwer de geldboete opgelegd voorzien in artikel 63, ß 4.

De Vlaamse Regering kan bepalen dat er ook tijdelijke nutriŽntenemissierechten, uitgedrukt in TNER-D, toegewezen kunnen worden voor dieren die opgevangen worden in dierenasielen, voor dieren die gehouden worden in kinderboerderijen, voor dieren die gehouden worden met het oog op het verlenen van zorg in zorgboerderijen of andere zorginstellingen, of voor dieren die gehouden worden met het oog op het nastreven van sociale of andere doeleinden van algemeen nut. De Vlaamse Regering kan de extra voorwaarden daarvoor bepalen. De Vlaamse Regering kan bepalen dat bij de berekening van het aantal tijdelijke nutriŽntenemissierechten dat toegekend zal worden, er alleen voor een gedeelte van de gehouden dieren tijdelijke nutriŽntenemissierechten toegekend zullen worden als de gehouden dieren, naast de doeleinden, vermeld in dit lid, ook gehouden worden om economische of andere redenen.

ß 8.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot dit artikel en kan afwijkingen bepalen voor landbouwers van wie het bedrijf een productie aan dierlijke mest heeft kleiner dan 300 kg P2O5, als vermeld in artikel 23, ß 1, 1į.


Art. 31.

ß 1

De nutriŽntenemissierechten zijn geheel of gedeeltelijk overdraagbaar vanaf een door de Vlaamse Regering vast te stellen aantal nutriŽntenemissierechten.

ß 2

De overdrager moet de mestproductie die op het bedrijf voor de drie gekende aan de overname voorafgaande kalenderjaren werd geproduceerd overeenkomstig de bepalingen van dit decreet hebben afgezet. Is dit niet het geval dan worden de overgedragen nutriŽntenemissierechten proportioneel geannuleerd ten belope van de niet correct afgezette mestproductie.


Ingeval de overdrager beschikt over ingevulde nutrientenemissierechten en over niet-ingevulde nutrientenemissierechten wordt de annulering van de in artikel 34, ß 1, eerste lid, 1į, voorziene 25 % als volgt doorgevoerd :

de volledige nutriŽntenemissierechten worden in aanmerking genomen in voorkomend geval na de proportionele annulering op grond van het eerste lid;
daarvan wordt 25 % geannuleerd;
ten slotte, indien er bij de over te dragen nutriŽntenemissierechten nog een deel niet ingevuld zijn wordt ook dit deel geannuleerd. De niet-ingevulde nutriŽntenemissierechten worden bepaald op grond van de invulling van de nutriŽntenemissierechten gedurende de laatste drie gekende kalenderjaren voorafgaand aan de datum waarop de overname van de nutriŽnten-emissierechten ingaat, ongeacht een mogelijke overdracht van de nutriŽntenemissierechten tussen landbouwers tijdens deze drie kalenderjaren. Een annulatie wegens niet-ingevulde nutriŽntenemissierechten op grond van een gegeven kalenderjaar, kan niet leiden tot een verdere annulatie na overdracht op grond van eenzelfde kalenderjaar.

ß 3

[...]

ß 4

De overdracht wordt gemeld aan de Mestbank die akte neemt van deze overdracht en in voorkomend geval van de annulatie van het percentage nutriŽntenemissierechten.

ß 5

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot dit artikel.


Art. 32.

De landbouwer kan aan de Vlaamse Regering de herziening vragen van de berekening van de toegewezen nutriŽntenemissierechten en kan bij de Vlaamse Regering beroep aantekenen tegen alle beslissingen van de Mestbank inzake de nutriŽntenemissierechten en de tijdelijke nutriŽntenemissierechten.


De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot dit artikel.


Art. 33.

Ingeval in een exploitatie de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en regels, bedoeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van ťťn of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan, wordt het voor de betreffende diersoort toegekende aandeel in de nutriŽntenemissierechten van rechtswege geannuleerd.

De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en regels vaststellen met betrekking tot de annulatie van het toegekende aandeel van de nutriŽntenemissierechten.