Art. 63/26.

§ 1

De Vlaamse Regering stelt een structuurvisie inzake de diepe ondergrond op met het oog op een planmatig en duurzaam beheer van de diepe ondergrond.
De structuurvisie inzake de diepe ondergrond heeft de volgende nadere doelstellingen:
een beleidskader bieden waarmee de verschillende mogelijke toepassingen in de diepe ondergrond tegen elkaar kunnen worden afgewogen;
een beleidskader bieden waarmee voor een bepaald volumegebied in de diepe ondergrond een keuze kan worden gemaakt tussen de verschillende mogelijke toepassingen.
De structuurvisie inzake de diepe ondergrond heeft geen juridisch bindend karakter. Ze beoogt alleen meer duidelijkheid te creėren voor beleidsmakers en potentiėle investeerders over de valorisatiemogelijkheden van de diepe ondergrond.

§ 2

De structuurvisie inzake de diepe ondergrond omvat ten minste de volgende elementen:
een overzicht van de hieronder vermelde toepassingen waarvoor een bepaald gebied op basis van de geologie in aanmerking komt:
a)
het opsporen en het winnen van koolwaterstoffen;
b)
de geologische opslag van koolstofdioxide;
c)
het opsporen en het winnen van aardwarmte;
d)
het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van aardgas;
e)
het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten voor de ondergrondse berging van radioactief afval;
f)
eventuele andere toepassingen;
een overzicht van de reeds verleende vergunningen voor activiteiten in de diepe ondergrond;
een overzicht van de mogelijke interferenties tussen de verschillende mogelijke toepassingen in een bepaald gebied, van de toepassingen die er combineerbaar zijn in tijd en ruimte en van de toepassingen die er andere toepassingen in de toekomst onmogelijk maken;
een afwegingssystematiek die het mogelijk maakt om beleidskeuzes te maken en prioriteiten te stellen als verschillende toepassingen mogelijk zijn in hetzelfde gebied.

§ 3

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de procedure tot vaststelling, de actualisering en de inhoud van de structuurvisie inzake de diepe ondergrond.