Rubriek 16.
Behandelen van gassen


Rubriek 16.1.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.1. De productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd:            
  a) Gasraffinaderijen  1 X A   R  
  b) overige, met een productiecapaciteit van:            
    1 Nm3/h tot en met 10 Nm3/h 3          
    meer dan 10 Nm3/h tot en met 100 Nm3/h 2          
    meer dan 100 Nm3/h 1    A     B

 


Rubriek 16.2.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.2.

Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg, cokesgas uitgezonderd, van:

Uitzondering:

membraanstikstofgeneratoren en membraanfilters voor het vullen van banden en laboratoriumtoepassingen

Opmerking:

Onder “gekenmerkt door het gevarenpictogram” wordt verstaan: het voorkomen van een of meerdere van de gevarenpictogrammen GHS01 tot en met GHS09, als etiketteringselement op het etiket, of het voorkomen van een of meerdere van de gevarenpictogrammen GHS01 tot en met GHS09, als etiketteringselement in hoofdstuk 2 van het veiligheidsinformatieblad.
           
 

gassen op basis van de etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram of uitsluitend gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS04 ()

3          
  andere gassen dan vermeld in punt 1° en punt 3° 2          
  Gassen op basis van de etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 () of GHS06 () 1   A P J  

Rubriek 16.3.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.3.

Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen – ontspannen):

 

Uitzondering:

 

luchtcompressoren tijdelijk ingezet bij wegenis-, bouw- en sloopactiviteiten zijn niet ingedeeld;

           
  Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO2–equivalent   1          
  Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:            
    a) 5 kW tot en met 200 kW 3          
    b) meer dan 200 kW 2 T        
  Pompstations die horen bij pijpleidingen voor het vervoer van koolstofdioxidestromen voor geologische opslag   1  N,Yk        

Rubriek 16.4.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.4. inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 16.9, met:            
  gevaarlijke gassen, op basis van de etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 () of GHS06 () 1   B      
  andere gassen dan de gevaarlijke gassen, vermeld in punt 1°  2          
 

Opmerking

Onder “gekenmerkt zijn door een gevarenpictogram” wordt verstaan:

           
  a) het voorkomen van een of meer van de gevarenpictogrammen GHS01 tot en met GHS09, als etiketteringselement op het etiket             
  b) het voorkomen van een of meer van de gevarenpictogrammen GHS01 tot en met GHS09, als etiketteringselement in hoofdstuk 2 van het veiligheidsinformatieblad.            

Rubriek 16.5.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.5. ontspanningsstations voor gassen, met een maximumdebiet van meer dan 20.000 Nm3/h 1   B      

Rubriek 16.6.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.6. gasautoklaven met een inhoudsvermogen van:            
  25 tot en met 500 l 2   N      
  meer dan 500 l 1   N      

Rubriek 16.7.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.7. [...]            

Rubriek 16.8.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.8. [...]            

Rubriek 16.9.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.9. aardgas:            
  a) inrichting voor de bovengrondse opslag of overslag van aardgas, niet ingedeeld in rubriek 17 met een opslagcapaciteit:            
    tot en met 1000 m³ 3          
    van meer dan 1000 m³ tot en met 10.000 m³ 2 A        
    van meer dan 10.000 m³ 1   A E    
  b) ondergronds aangelegde opslagplaatsen van aardgas, niet ingedeeld in rubriek 17 1 E,N A E    
  c) niet voor publiek toegankelijke aardgasaflevereenheden ("homecompressors") met een totale capaciteit tot en met 20 Nm³/uur aanzuigzijdig debiet 3          
  d) niet voor publiek toegankelijke aardgasafleverinstallaties met een totale capaciteit tot en met 20 Nm³/uur aanzuigzijdig debiet en een maximale aardgasopslag met een waterinhoud tot en met 3000 l 2 A        
  e) andere inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen met aardgas dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 16.9, c), en 16.9, d) 1   B      
  f) commerciële winning van aardgas als de gewonnen hoeveelheid meer dan 500.000 Nm³ aardgas per dag bedraagt 1 E,N A E    
  g) winning van andere koolwaterstoffen dan de gasvormige koolwaterstoffen, vermeld in rubriek 16.9, f), zoals gedefinieerd in artikel 2, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond  1 E,N A E    

Rubriek 16.10.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.10. ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen met een opslagcapaciteit :            
  Tot en met 1000 m3 3          
  van meer dan 1000 m3 tot en met 10.000 m3  2 A        
  van meer dan 10.000 m3  1   A E    

Rubriek 16.11.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.11.

ondergrondse opslag van koolstofdioxide:

opslaglocaties als vermeld in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond
1 N,W,Yk         

Rubriek 16.12.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.12. installaties voor het afvangen van koolstofdioxide            
  1. installaties voor het afvangen van koolstofdioxidestromen met het oog op de geologische opslag overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond  1 N        
  2. het afvangen van koolstofdioxidestromen, afkomstig van installaties die met een X zijn aangeduid in de vierde kolom van de indelingslijst, met het oog op de geologische opslag overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond 1 N,X]        
  3. het afvangen van broeikasgassen, afkomstig van installaties die met een Y zijn aangeduid in de vierde kolom van de indelingslijst, met het oog op de geologische opslag overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond   1  N,Yk