Rubriek 32.
Ontspanningsinrichtingen en schietstanden


Rubriek 32.1.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
32.1. inrichtingen met muziekactiviteiten:            
  feestzalen en andere voor publiek toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het maximale geluidsniveau in de inrichting > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min is 3          
  uitzondering: inrichtingen met muziekactiviteiten die beschikken over een toelating als vermeld in artikel 6.7.3, §3, van dit besluit, vallen hier niet onder.            
  feestzalen, schouwspelzalen en andere voor publiek toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het maximale geluidsniveau in de inrichting > 95 dB(A) LAeq,15min is 2 T        
  uitzondering: inrichtingen met muziekactiviteiten die beschikken over een toelating als vermeld in artikel 5.32.2.2.bis, §1, 4°, artikel 5.32.3.10, §4, en artikel 6.7.3, §3, van dit besluit, vallen hier niet onder.            

 


Rubriek 32.2.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
32.2. andere schouwspelzalen dan de zalen, vermeld in rubriek 32.1, 2°:            
  bioscopen 3          
  schouwburgen, variététheaters, andere zalen voor sportmanifestaties dan de zalen, vermeld in punt 3°, polyvalente zalen en feestzalen met een speelruimte 3          
  zalen voor gemotoriseerde sportmanifestaties met gebruik van verbrandingsmotoren, bijvoorbeeld indoorkarting en dergelijke 2 A,T        

Rubriek 32.3.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
32.3. geautomatiseerde kegelbanen 3          

Rubriek 32.4.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
32.4.

rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren

uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek:

• particulier gebruik

• activiteiten met een maximale duur van drie opeenvolgende dagen die tweemaal per jaar op hetzelfde perceel of dezelfde percelen georganiseerd worden

• activiteiten die georganiseerd worden ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden, zoals kermissen, carnavals

• hippotherapie met maximaal twee paarden.
2 T        

 


Rubriek 32.5.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
32.5. lunaparken waar meer dan dertig speelautomaten zijn opgesteld
uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek: lunaparken die gekoppeld zijn aan bijzondere gelegenheden, zoals carnavals en kermissen.
 2 T        

 


Rubriek 32.6.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
32.6. modelvliegtuigen: terreinen die gebruikt worden als opstijg- en landingsplaats, waarbij wordt gevlogen met ten minste:            
  drie modelzweefvliegtuigen of modelvliegtuigen, aangedreven door een elektrische motor 3          
  één modelvliegtuig, aangedreven door een motor met inwendige verbranding 2 T        

 


Rubriek 32.7.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
32.7.

schietstanden

uitzondering:

vallen niet onder deze indelingsrubriek:
• het gaaischieten met een andere handboog dan een kruisboog

• schietstanden waarin bewakingspersoneel of politie wordt getraind

• maximaal tweemaal per jaar op hetzelfde perceel of dezelfde percelen georganiseerde schietwedstrijd, elk met een maximale duur van 4 opeenvolgende dagen
           
  voor wapens met veren of perslucht, voor paintballshooting en voor kruisbogen 2 T N      
  voor kleiduifschieten met vuurwapens 2 A,T N     O
  voor vuurwapens, uitgezonderd paintballshooting en kleiduifschieten 2 A,T N     O

 


Rubriek 32.8.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
32.8. baden en waterrecreatie:            
32.8.1. baden: alle hierna vermelde inrichtingen, met inbegrip van baden die verbonden zijn aan of die behoren tot privéclubs, campings, scholen en dergelijke, voor zover ze bestaan uit een vaste constructie:
uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek : inrichtingen die verbonden zijn aan privéwoningen die niet voor het publiek worden opengesteld, noch gratis, noch tegen een directe of indirecte vergoeding.
           
  zwembaden, al dan niet overdekt met een oppervlakte:            
    a) tot 50 m2 3          
    b) van 50 tot 300 m2 2 G N      
    c) van ten minste 300 m2 2 A,G N      
  hot whirlpools, dompelbaden, plonsbaden 3          
  Therapiebaden 2 G N      
32.8.2.

zwembadgelegenheden en watersportzones in vijvers, meren en niet-openbare waterlopen, alsook inrichtingen voor watersport waar een of meer van de volgende activiteiten op regelmatige wijze worden beoefend, met uitzondering van zeebadzones:

a) windsurfen

b) de disciplines van waterski die niet vallen onder subrubriek 32.8.3

c) zwemmen

d) duiken
3          
32.8.3. watersportzones in vijvers, meren en niet-openbare waterlopen, alsook inrichtingen voor watersport waar waterskiracing en jetski op regelmatige wijze worden beoefend, met uitzondering van zeebadzones 2 G N      

 


Rubriek 32.9.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
32.9. Omloop voor wedstrijden, test- en oefenritten, of test- en oefenvaarten, met motorvoertuigen of motorvaartuigen, met verbrandingsmotor, met inbegrip van recreatief gebruik, alsook van waterskiën andere dan vermeld in rubriek 32.8.2, in andere zones dan zeebadzones, niet volledig gelegen op de openbare weg of op openbare waterwegen:            
  a) omlopen waarop met maximaal één motorvoertuig of motorvaartuig gelijktijdig wordt gereden respectievelijk gevaren 3          
    b) omlopen voor motorvaartuigen waarop per jaar hoogstens één wedstrijd plaatsvindt:
een wedstrijd voor boten, inclusief bijbehorende oefenvaarten, kan gespreid zijn over maximaal twee aaneensluitende kalenderdagen
3          
    c) omlopen voor motorvoertuigen waarop per jaar hoogstens één wedstrijd en aansluitende oefenritten plaatsvinden:
een wedstrijd kan gespreid zijn over maximaal twee aaneensluitende kalenderdagen, en de bijbehorende oefenritten op andere dagen dan de wedstrijddagen zijn gespreid over maximaal drie dagen en ze vallen binnen de periode 3 dagen voor de wedstrijd en de dag na de wedstrijd
3          
  omlopen voor motorvoertuigen of motorvaartuigen waarop per jaar twee of drie wedstrijden plaatsvinden; een wedstrijd, inclusief bijbehorende oefenritten of oefenvaarten, kan gespreid zijn over maximaal twee aaneensluitende kalenderdagen 2 T N      
  permanente omlopen voor motorvoertuigen of motorvaartuigen 1   N      
  permanente race- en testbanen voor motorvoertuigen of motorvaartuigen met een oppervlakte van 5 ha of meer
Er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van subrubriek 32.9.
1   N