Rubriek 52.1.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
52.1. handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszone type I, II of III, voor zover ze niet verboden zijn krachtens het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en de uitvoeringsbesluiten ervan, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw, mits de opgelegde normen of toegelaten hoeveelheden worden nageleefd
52.1.1. indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2B van dit besluit:
1 indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater 2 W
2 indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater 1 M,W A P O
3 niet elders ingedeelde handeling waarbij de voormelde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, uitgestrooid of verwijderd of met het oog op de verwijdering ervan worden gestort, die een indirecte lozing tot gevolg zou kunnen hebben 1 M,O,W A P O
52.1.2. binnen de beschermingszones type III: niet elders ingedeelde handelingen die krachtens artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones verboden zijn binnen de beschermingszones type II 2 W A