Rubriek 53.
Winning van grondwater

rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.

Winning van grondwater

(De hierna vermelde debieten betreffen de totale capaciteit van alle grondwaterwinningen die samen met andere inrichtingen als een geheel moet worden beschouwd overeenkomstig de definitie van milieutechnische eenheid, vermeld in artikel 1.1.2 van van dit besluit.)

Uitzondering:
De hierna vermelde inrichtingen zijn niet ingedeeld:

a. een grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt

b. een grondwaterwinning tot maximaal 500 m3 per jaar, waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt


Rubriek 53.1.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.1. boren van grondwaterwinningsputten of grondwaterwinning voor de uitvoering van proefpompingen gedurende minder dan drie maanden 3

Rubriek 53.2.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.2. bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van [...] niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen:
1 gelegen in beschermde duingebieden, aangeduid op grond van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen of in een groengebied, een natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied [...]:
a) met een debiet van maximaal 500 m3 per dag en 30.000 m per jaar 3
b) met een debiet van meer dan 500 m3 per dag of meer dan 30.000 m per jaar, tot maximaal 2000 m3 per dag 2 W,T N
c) met een debiet van meer dan 2000 m3 per dag 1 W,T N
2 gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van:
a) maximaal 30.000 m3 per jaar 3
b) meer dan 30.000 m3 per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil:
1 wordt beperkt tot maximaal vier meter onder het maaiveld 3
2 bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld 2 W,T N

Rubriek 53.3.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.3. drainering die noodzakelijk is om het gebruik of de exploitatie van cultuurgrond mogelijk te maken of te houden 3

Rubriek 53.4.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.4. bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die noodzakelijk is:
1 voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen of openbaar vervoer 3
2 voor de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden, ook als dat water wordt gebruikt voor de openbare watervoorziening, als de diepte waarop het water wordt gewonnen ten opzichte van het maaiveld:
a) minder dan 10 m bedraagt, met een opgepompt debiet van maximaal 500 m3 per jaar 3
b) minder dan 10 m bedraagt, met een opgepompt debiet van meer dan 500 m3 per jaar tot en met 30.000 m3 per jaar 2 W
c) 10 m of meer bedraagt, of met een opgepompt debiet van meer dan 30.000 m3 per jaar 1 W N

Rubriek 53.5.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.5. bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die noodzakelijk is om het gebruik of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden
1 met een netto opgepompt debiet van maximaal 30.000 m per jaar 3
2 met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m per jaar 2 W,T N

Rubriek 53.6.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.6. boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinningen die gebruikt worden voor thermische energieopslag in watervoerende lagen, met inbegrip van terugpompingen, met een opgepompt debiet van:
1 minder dan 30.000 m3/jaar 2 W N
2 ten minste 30.000 m3/jaar 1 W N

Rubriek 53.7.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.7. andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning voor de openbare watervoorziening dan de boringen, vermeld in subrubriek 53.1 en 53.4 1 W N

Rubriek 53.8.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.8. andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan:
1 het totaal opgepompte debiet kleiner is dan of gelijk is aan 5000 m per jaar en
a) alle putten een diepte hebben die kleiner is dan of gelijk is aan het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit 3
b) minimaal n put een diepte heeft die groter is dan het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit 2 W N
2 het totaal opgepompte debiet groter is dan 5000 m per jaar en kleiner is dan of gelijk is aan 30.000 m per jaar 2 W N
3 het totaal opgepompte debiet groter is dan 30.000 m per jaar 1 W N

Rubriek 53.9.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.9. werkzaamheden voor het onttrekken van grondwater als het jaarlijkse volume onttrokken water 10 miljoen m3 of meer bedraagt
(Er kan overlapping zijn met andere rubrieken van hoofdrubriek 53.)
1 W B P

Rubriek 53.10.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.10.

waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, namelijk:

Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van rubriek 52, 53, 54, 55 en 56.
1 een irrigatieproject van 100 ha en meer 1 W N P
2 een droogleggingsproject van 50 ha of meer 1 W N P
3 een droogleggingsproject van 15 ha of meer, dat een aanzienlijke verlaging van de freatische grondwatertafel in een bijzonder beschermd gebied tot gevolg kan hebben 1 W N P

Rubriek 53.11.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.11. werken voor het onttrekken van grondwater:
Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van rubriek 53.
1 onttrekken van grondwater, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, en met een netto onttrokken debiet van 2500 m3 per dag of meer 1 W N P
2 onttrekken van grondwater met een debiet van 1000 m3 per dag of meer als de activiteit gelegen is in of een aanzienlijke invloed kan hebben op een gebied, zoals aangeduid ter uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen ter bescherming van de kustduinen, of als de activiteit een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken 1 W N P

Rubriek 53.12.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.12. boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning met inbegrip van terugpompingen van belucht grondwater in dezelfde freatische watervoerende laag voor ondergrondse beluchting, waarbij:
1 het totale netto opgepompte debiet kleiner is dan of gelijk is aan 30.000 m per jaar 2 W N
2 het totale netto opgepompte debiet groter is dan 30.000 m per jaar 1 W N