Rubriek 53.2.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.2. bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van [...] niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen:
1 gelegen in beschermde duingebieden, aangeduid op grond van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen of in een groengebied, een natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied [...]:
a) met een debiet van maximaal 500 m3 per dag en 30.000 m per jaar 3
b) met een debiet van meer dan 500 m3 per dag of meer dan 30.000 m per jaar, tot maximaal 2000 m3 per dag 2 W,T N
c) met een debiet van meer dan 2000 m3 per dag 1 W,T N
2 gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van:
a) maximaal 30.000 m3 per jaar 3
b) meer dan 30.000 m3 per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil:
1 wordt beperkt tot maximaal vier meter onder het maaiveld 3
2 bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld 2 W,T N