Rubriek 53.8.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.8. andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan:
1 het totaal opgepompte debiet kleiner is dan of gelijk is aan 5000 m per jaar en
a) alle putten een diepte hebben die kleiner is dan of gelijk is aan het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit 3
b) minimaal n put een diepte heeft die groter is dan het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit 2 W N
2 het totaal opgepompte debiet groter is dan 5000 m per jaar en kleiner is dan of gelijk is aan 30.000 m per jaar 2 W N
3 het totaal opgepompte debiet groter is dan 30.000 m per jaar 1 W N