Rubriek 53.11.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.11. werken voor het onttrekken van grondwater:
Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van rubriek 53.
1 onttrekken van grondwater, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, en met een netto onttrokken debiet van 2500 m3 per dag of meer 1 W N P
2 onttrekken van grondwater met een debiet van 1000 m3 per dag of meer als de activiteit gelegen is in of een aanzienlijke invloed kan hebben op een gebied, zoals aangeduid ter uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen ter bescherming van de kustduinen, of als de activiteit een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken 1 W N P