Rubriek 55.1.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
55.1.

andere verticale boringen dan de boringen, vermeld in rubriek 53, 54 en 55.3:

Uitzondering: de volgende boringen vallen niet onder deze rubriek:

- boringen voor de aanleg van peilputten in het kader van bodem- en grondwateranalyses

- boringen voor de aanleg van peilputten ter naleving van de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van inrichtingen

- boringen ter naleving van wettelijke verplichtingen

- geotechnische boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond

- boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten waarvan de diepte beperkt blijft tot maximaal het dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2quinquies bij dit besluit, en die gelegen zijn buiten een beschermingszone type III

1 tot en met een diepte van het dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2quinquies bij dit besluit, en die gelegen zijn buiten een beschermingszone type III 3
2 dieper dan het dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2quinquies bij dit besluit, of die gelegen zijn binnen een beschermingszone type III, met een diepte van minder dan 500 meter ten opzichte van het maaiveld 2 W N