Art. 4/1.

§ 1.

De eigenaars van de kerncentrale Tihange 1 storten aan de Staat, elk naar evenredigheid met zijn onverdeeld aandeel en zonder hoofdelijkheid onderling, een jaarlijkse vergoeding, berekend overeenkomstig paragraaf 2, bij wijze van tegenprestatie voor de verlenging van de exploitatieduur van de centrale tot 30 september 2025.

 

§ 2.

De jaarlijkse vergoeding bedoeld in paragraaf 1 wordt vastgesteld voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2015, voor elk van de kalenderjaren van 2016 tot 2024 en voor de periode van 1 januari tot 30 september 2025. Zij is verschuldigd op 15 april van het jaar volgend op dat waarvoor zij is vastgesteld.
 

Voornoemde vergoeding stemt voor elke periode overeen met 70 procent van het positieve verschil tussen, enerzijds, de opbrengst van de verkoop van de elektriciteit van de kerncentrale Tihange 1, vastgesteld zoals bepaald in het derde lid, en, anderzijds, de som van volgende posten :

het geheel van de werkelijke kosten verbonden aan de exploitatie van de centrale, met inbegrip van de afschrijvingen van de vereiste investeringen voor levensduurverlenging, en
een globale netto vergoeding van 9,3 procent op de investeringen voor levensduurverlenging, tot dekking van de kost van het kapitaal aangewend voor die investeringen en van de specifieke risico’s van het project vergeleken in een internationale context.


De eigenaars van de kerncentrale Tihange 1 hebben de vrije beschikking over de elektriciteit geproduceerd door de centrale. Voor de berekening van voornoemde vergoeding wordt de opbrengst van de verkoop van de elektriciteit van de centrale vastgesteld op basis van de maximale productie van de centrale, aan een beschikbaarheid van 100 procent, die wordt geacht aan de marktprijs te worden verkocht voor één derde op termijn twee jaar op voorhand, voor één derde op termijn één jaar op voorhand en voor één derde de dag vóór de dag van productie. Deze opbrengst wordt geregulariseerd in functie van de werkelijk geproduceerde hoeveelheid door de prijs van de volumes, aangekocht ter compensatie van niet geproduceerde volumes tijdens perioden van onbeschikbaarheid, in rekening te brengen.


Wanneer voor enige periode de aldus vastgestelde verkoopopbrengst lager is dan de som van de posten bedoeld in het tweede lid, 1° en 2°, wordt het negatieve verschil in mindering gebracht van de verkoopopbrengst van de volgende perioden, met dien verstande dat een eventueel negatief saldo per 30 september 2025 ten laste blijft van de eigenaars.

 

§ 3.

Onverminderd de opdrachten die haar worden toevertrouwd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, is de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas belast met een bijzondere opdracht om de inkomsten en de werkelijke kosten bedoeld in paragraaf 2 te verifiëren. De eigenaars van de kerncentrale Tihange 1 verstrekken aan de Commissie alle gegevens die zij nodig heeft voor deze verificatie.

 

§ 4.

De vergoeding bedoeld in paragraaf 1 sluit alle andere heffingen ten voordele van de Staat uit (met uitzondering van de belastingen van algemene toepassing) die zouden zijn verbonden aan de eigendom of de exploitatie van de nucleaire centrale Tihange 1, aan de inkomsten, productie of productiecapaciteit van deze centrale of aan het gebruik van nucleaire brandstof door de centrale.

 

§ 5.

De Staat kan met de eigenaars van de kerncentrale Tihange 1 een overeenkomst aangaan teneinde :

de nadere regels te preciseren voor de berekening van elk van de bestanddelen van de vergoeding bedoeld in paragraaf 1, voor de aanrekening van eventuele negatieve verschillen op de inkomsten van de volgende perioden, en voor de verificatie van de inkomsten en kosten verbonden aan de exploitatie van de centrale; en
de schadeloosstelling van de eigenaars te regelen in geval van vroegtijdige definitieve stillegging van de centrale die door de overheid wordt opgelegd, of in geval van eenzijdige handelingen van de Federale Staat die ofwel de economische parameters zouden wijzigen die in de overeenkomst bepaald zijn, ofwel het vermogen zouden verminderen van de eigenaars om het verwachte rendement te halen uit de investeringen voor levensduurverlenging gedaan voor de verdere exploitatie van de kerncentrale Tihange 1.