Afdeling 1bis.
Afwijkingen die gelden vooruitlopend op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast


Art. 8.3.3bis.

§ 1.

In afwijking van artikel 8.3.6 beschouwt de bevoegde autoriteit de verplichtingen, vermeld in de voormelde artikelen, als vervuld en onderneemt ze geen actie tegen vliegtuigexploitanten voor:

alle emissies van vluchten naar of van luchthavens gelegen in landen buiten de Europese Economische Ruimte in elk kalenderjaar met ingang van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016;
alle emissies van vluchten tussen een luchthaven gelegen in een ultraperifeer gebied in de zin van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en een luchthaven gelegen in een ander gebied van de Europese Economische Ruimte in elk kalenderjaar met ingang van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016;
de inlevering van emissierechten voor geverifieerde emissies voor 2013 voor vluchten tussen luchthavens gelegen in landen van de Europese Economische Ruimte, die uiterlijk op 30 april 2015 in plaats van uiterlijk op
30 april 2014 plaatsvindt, en geverifieerde emissies van 2013 van die vluchten, die uiterlijk op 31 maart 2015 in plaats van 31 maart 2014 worden gerapporteerd.


Voor de toepassing van artikel 8.3.6, § 2 en § 3, worden de geverifieerde emissies van vluchten andere dan deze vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, beschouwd als geverifieerde emissies van de vliegtuigexploitant.

 

§ 2.

In afwijking van artikel 8.3.4, § 6, en artikel 8.3.5, § 6, worden aan vliegtuigexploitanten voor wie de tijdelijke afwijkingen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, gelden, een aantal kosteloze emissierechten toegewezen die zijn verminderd in verhouding tot de vermindering van de verplichting om emissierechten in te leveren, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°.

 

§ 3.

In afwijking van artikel 8.3.6, § 1, zijn vliegtuigexploitanten niet verplicht om emissiemonitoringplannen in te dienen die de maatregelen beschrijven om emissies te bewaken en te rapporteren met betrekking tot vluchten waarvoor de tijdelijke afwijkingen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, gelden.

 

§ 4.

In afwijking van artikel 8.3.6, § 2 en § 4, worden de emissies van een vliegtuigexploitant met totale jaarlijkse emissies van minder dan 25.000 ton CO2 beschouwd als geverifieerde emissies als deze werden vastgesteld met gebruikmaking van het instrument voor kleine emittenten dat door verordening (EU) nr. 606/2010 van de Commissie van 9 juli 2010 inzake de goedkeuring van een vereenvoudigd instrument, ontwikkeld door Eurocontrol, voor de raming van het brandstofverbruik van bepaalde vliegtuigexploitanten met een geringe emissie, is goedgekeurd en door Eurocontrol werd voorzien van gegevens uit zijn ETS-ondersteuningsfaciliteit.