Hoofdstuk IX.
Realisatierapportage


Art. 44.

§ 1

De Vlaamse Landmaatschappij maakt jaarlijks een digitaal rapport op dat een stand van zaken geeft van het voorbije kalenderjaar voor wat betreft:

de nutriėntenemissierechten op niveau van het Vlaamse Gewest;
de invulling van de nutriėntenemissierechten op niveau van het Vlaamse Gewest;
de nutriėntenaanpak aan de bron;
de verwerkingscapaciteit van dierlijke mest en andere meststoffen;
de hoeveelheid dierlijke mest die verwerkt is geworden;
de export van dierlijke mest;
de uitgevoerde controles;
de uitgevoerde begeleiding;
de oplegging en inning van de boetes;
10° de kwaliteit van het oppervlakte- en het grondwater, waarbij evoluties gerapporteerd en geėvalueerd worden volgens de doelstellingen-kaders uit de achtereenvolgende actieplannen;
11° de evolutie van de gemeten nitraatresiduwaarden in de landbouwgronden;
12° de evolutie van de ammoniakemissies en de ammoniakdeposities.


Het rapport, vermeld in het eerste lid, wordt jaarlijks te laatste op 15 oktober van het betreffende jaar aan de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu voorgelegd, waarna de minister de goedkeuring geeft om het rapport te publiceren op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.


De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen.

 

§ 2

Het voortgangsrapport, bedoeld in § 1, wordt jaarlijks voorgelegd aan de in artikel 45 vermelde Technische Werkgroep Nutriėnten en aan het Vlaams Parlement.