Onderafdeling III.
Vergunningsvoorwaarden


Art. 63/7.

§ 1

Met behoud van de toepassing van artikel 63/16, § 2, geldt een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor een duur van vijf jaar. Deze termijn wordt geschorst zolang een beroep tot nietigverklaring van de opsporingsvergunning aanhangig is bij de Raad van State.

§ 2

Een winningsvergunning voor aardwarmte geeft de duur aan waarvoor ze geldt. Met behoud van de toepassing van artikel 63/16, § 2, bedraagt de geldigheidsduur van een winningsvergunning voor aardwarmte niet langer dan noodzakelijk is om de aardwarmte volgens de bij de aanvraag verstrekte gegevens op een verantwoorde wijze te winnen.

§ 3

Een vergunning geeft aan voor welk volumegebied ze geldt, en welke verticale projectie op het aardoppervlak daarmee overeenstemt. Er wordt naar gestreefd om het vergunningsgebied zodanig af te bakenen dat het hele volumegebied waarin de vergunde activiteiten een merkelijke invloed hebben, binnen het vergunningsgebied valt. Het vergunningsgebied en de daarmee overeenstemmende verticale projectie op het aardoppervlak worden zo afgebakend dat de uitoefening van de activiteiten waarvoor de vergunning is verleend, vanuit technisch en economisch oogpunt op zo goed mogelijke wijze kan plaatsvinden, en zijn niet groter dan nodig is voor de efficiënte uitoefening van de activiteiten waarvoor de vergunning is verleend.
Als een winningsvergunning voor aardwarmte na de verlening ervan blijkt te gelden voor een volumegebied waarin zich een geothermisch reservoir bevindt waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het de grens van het vergunningsgebied overschrijdt, is de vergunninghouder verplicht zijn medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een overeenkomst met de voor het aangrenzende volumegebied tot het winnen van aardwarmte gerechtigde en, als artikel 12, § 1, eerste lid, toepassing vindt, met de voor het aangrenzende volumegebied tot het winnen van koolwaterstoffen gerechtigde, tenzij de Vlaamse Regering ontheffing verleent van de verplichting om een overeenkomst te sluiten. De overeenkomst strekt ertoe dat de winning van de aardwarmte in onderlinge overeenstemming plaatsvindt, en kan bepalen dat de concrete realisatie van de winning maar door een van hen wordt uitgevoerd. Voor de overeenkomst en alle latere wijzigingen ervan is de goedkeuring van de Vlaamse Regering noodzakelijk.

§ 4

De Vlaamse Regering kan bijzondere vergunningsvoorwaarden opnemen in opsporings- en winningsvergunningen voor aardwarmte.

Art. 63/8.

§ 1

Opsporings- en winningsvergunningen voor aardwarmte gelden eveneens voor koolwaterstoffen en andere stoffen die onvermijdelijk meekomen met het winnen van aardwarmte.
De Vlaamse Regering kan in een winningsvergunning voor aardwarmte aan de houder ervan de verplichting opleggen om overeenkomstig artikel 27 een vergoeding te betalen voor de koolwaterstoffen die onvermijdelijk meekomen met het winnen van aardwarmte.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor het winnen van koolwaterstoffen en andere stoffen die onvermijdelijk meekomen met het winnen van aardwarmte.

§ 2

Een opsporingsvergunning voor aardwarmte geeft aan binnen welke periode nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, de opsporingsactiviteiten of verkenningsonderzoeken, vermeld in de vergunning, moeten worden verricht.