Art. 63/9.
Voor hij boorgaten voor de opsporing of winning van aardwarmte aanlegt, toont de houder van een vergunning aan dat hij over de nodige technische en financiŽle middelen beschikt om de activiteiten te verrichten waarvoor de vergunning is verleend.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de verplichting, vermeld in het eerste lid.