Art. 63/14.
De Vlaamse Regering kan in de vergunning aan de houder ervan de verplichting opleggen om metingen te verrichten om de kans op bodembeweging ten gevolge van de vergunde activiteiten in te schatten.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de metingen, vermeld in het eerste lid.