Art. 3.1.15.

§ 1

De algemene rekeningen bestaan uit:
een jaarrekening die de volgende elementen bevat:
a)
de balans op 31 december;
b)
de resultatenrekening, opgesteld op basis van de kosten en de opbrengsten van het afgelopen boekjaar;
een jaarrapport over de uitvoering van de begroting, opgesteld in dezelfde vorm als de begroting;
een rapportering die de aansluiting tussen de jaarrekening, vermeld in punt 1°, en de rapportering, vermeld in punt 2°, bevat;
een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de rapportering over de begroting.

§ 2

De VREG volgt bij het opstellen van de rekeningen de boekhoudkundige regels zoals bepaald in artikel 10 tot en met 15 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen.