Bijlage 20.
Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of van een deel ervan

Bijlage 20. wordt gewijzigd bij art. 8, B.Vl.R. 9 augustus 2021, B.S. 14 september 2021

Art. 8 In bijlage 20 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 7 juni 2017 en 13 oktober 2020, worden aan de inleidende tekst, na de zin “Bij sommige vragen wordt u doorverwezen naar addenda waar u een vraag moet beantwoorden of waar u gedetailleerde informatie krijgt over documenten die u bij uw aanvraag moet voegen.” de volgende zinnen toegevoegd:
“Als het omgevingsloket bij specifieke vragen alleen de mogelijkheid biedt om gestructureerde velden in te vullen, bent u verplicht die velden in te vullen. U mag die informatie niet elders opladen.”.