Art. 5.1.2.
Onverminderd de bepalingen van artikelá6.1.2 kan de netbeheerder de toevoer van elektriciteit of aardgas afsluiten met het oog op een regularisatie van het net, de aansluiting of van de meetinstallatie door de netgebruiker als er energiefraude door de netgebruiker als vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, a), b), c), d) en g), wordt vastgesteld, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.
[Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikelá6.2.2 kan de warmte- of koudenetbeheerder de toevoer van thermische energie afsluiten met het oog op een regularisatie van de aansluiting of van de meetinstallatie door de warmte- of koudenetgebruiker als er energiefraude door de warmte- of koudenetgebruiker als vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, a), b), c) en d), wordt vastgesteld.]
De kosten die de netbeheerder [en de warmte- of koudenetbeheerders] heeft gemaakt om de energiefraude, vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, a), b), c), d) en g), ongedaan te maken, de kosten van de afsluiting, bedoeld in voorgaand lid, de regularisatie van de aansluiting of van de meetinstallatie, de heraansluiting[, het onrechtmatig verkregen voordeel] , de kosten voor het onrechtmatig verkregen voordeel en de interesten zijn ten laste van de betreffende netgebruiker [, warmte-of koudenetgebruiker]. [Kosten die betrekking hebben op het niet nakomen van de meldingsplicht voor decentrale productie-installaties ≤ 10ákVA zoals vermeld in het aansluitingsreglement zijn pas ten laste van de betreffende netgebruiker vanaf het verstrijken van een termijn van drie maanden na de keuringsdatum van de installatie waarbinnen de vereiste melding niet heeft plaatsgevonden. De netbeheerder of warmte- of koudenetbeheerder of hun gemandateerde vorderen de voormelde kosten en ook het onrechtmatig verkregen voordeel en de interesten rechtstreeks in bij de netgebruiker of de warmte- of koudenetgebruiker.]
[In afwijking van het derde lid, vordert de leverancier het onrechtmatig bekomen voordeel dat werd bekomen ten gevolge van het niet nakomen van de meldingsplicht voor decentrale productie-installaties ≤ 10ákVA zoals vermeld in het aansluitingsreglement terug bij de netgebruiker als de melding heeft plaatsgevonden voor het verstrijken van een termijn van drie maanden na de keuringsdatum van de installatie.]
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, richtlijnen uitvaardigen voor de wijze waarop de hoeveelheid onrechtmatig verkregen voordeel kan worden berekend.