Art. 5.1.3.

[ž 1 ]

Onverminderd de bepalingen van de wet van 7ájuni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31ámei 1933 betreffende de verklaring te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, kan de netbeheerder of beheerder van het transmissienet de uitbetaling van groenestroomcertificaten, warmte-krachtkoppelingscertificaten, vergoedingen en premies die zijn ingesteld ter uitvoering van titeláVII en VIII van dit decreet, opschorten, stopzetten of terugvorderen als er energiefraude als vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, e) of f), van dit decreet, wordt vastgesteld.
De kosten die de netbeheerder of beheerder van het transmissienet heeft gemaakt om de energiefraude, vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, e) of f), van dit decreet, ongedaan te maken, en de kosten van de opschorting, stopzetting of terugvordering[, van het onrechtmatig verkregen voordeel] en de intresten zijn ten laste van de betreffende netgebruiker. De netbeheerder of zijn gemandateerde zal deze kosten[, en ook het onrechtmatig verkregen voordeel en de interesten,] rechtstreeks invorderen bij de netgebruiker.
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, richtlijnen uitvaardigen voor de wijze waarop de hoeveelheid onrechtmatig verkregen voordeel kan worden berekend.
]

[ž 2

Met behoud van de toepassing van de bepalingen van de wet van 7ájuni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31ámei 1933 betreffende de verklaring te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, kan de warmte- of koudenetbeheerder de uitbetaling van vergoedingen en premies die zijn ingesteld ter uitvoering van titeláVII en VIII van dit decreet, opschorten, stopzetten of terugvorderen als er energiefraude als vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, f), wordt vastgesteld.
De kosten die de warmte- of koudenetbeheerder heeft verricht om de energiefraude, vermeld in artikelá1.1.3, 40░/1, f), ongedaan te maken, en de kosten van de opschorting, stopzetting of terugvordering [van het onrechtmatig verkregen voordeel] en de interesten zijn ten laste van de betreffende warmte- of koudenetgebruiker. De warmte- of koudenetbeheerder of zijn gemandateerde zal deze kosten[, en ook het onrechtmatig verkregen voordeel en de interesten,] rechtstreeks invorderen bij de warmte- of koudenetgebruiker.
]