Afdeling V.
Vaststelling door personeelsleden van de netbeheerders en de werkmaatschappij


Art. 13.1.7.
De Vlaamse Regering wijst binnen de grenzen en onder de voorwaarden die ze bepaalt, de personeelsleden van de netbeheerders of de [werkmaatschappij] aan om energiefraude te detecteren en vast te stellen door middel van zintuiglijke waarneming of door gebruik te maken van meetgegevens in een verslag van vaststelling.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het verslag van vaststelling en de voorwaarden waaronder dit ter kennis wordt gebracht aan de betrokkene. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder een betrokkene bezwaar kan maken tegen de in het verslag vermelde feiten.
Wanneer het verslag van vaststelling betrekking heeft op een van de feiten, vermeld in artikelá13.4.11, 1░ tot en met 4░, dan maakt de netbeheerder dit definitieve verslag over aan het Vlaams Energieagentschap.
Om alle nodige vaststellingen te verrichten, hebben de genoemde personeelsleden toegang tot de terreinen en de gebouwen. Tot bewoonde gebouwen hebben ze echter alleen toegang als ze aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
1░
ze hebben de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de bewoner [of een daartoe gemachtigd persoon] gekregen;
2░
ze werden ertoe voorafgaandelijk en schriftelijk gemachtigd door de politierechter. In dat geval hebben de genoemde personeelsleden alleen toegang tussen vijf uur 's morgens en eenentwintig uur 's avonds.
Indien de bewoner niettegenstaande een verleende toestemming of machtiging als vermeld in het vierde lid, de toegang verhindert, dan wordt de toekenning van subsidie of andere steun in het kader van dit decreet stopgezet of teruggevorderd.