Hoofdstuk III.
De levering van thermische energie via een warmte- of koudenet


Afdeling I.
De levering van thermische energie via een warmte- of koudenet


Art. 4/1.3.1.
De leverancier van thermische energie via een warmte- of koudenet voert onder meer de volgende taken uit:
1
de levering van thermische energie;
2
de facturatie voor de levering van thermische energie en voor het gebruik van het warmte- of koudenet;
3
het garanderen van het evenwicht tussen de injectie van thermische energie door de warmteproducenten met wie hij een overeenkomst heeft gesloten, en de warmte- of koudeafname van zijn afnemers van thermische energie;
[3/1
informatieverlening;
4
de behandeling van de klachten van zijn klanten;
5
het nemen van maatregelen van sociale aard, zoals beschermingsmaatregelen bij wanbetaling en opzegging van het leveringscontract.
De Vlaamse Regering kan nadere regels uitvaardigen voor de taken, vermeld in het eerste lid. In die regels kunnen de taken van de leveranciers van thermische energie verder worden gepreciseerd en geconcretiseerd.

Afdeling II.
Openbaredienstverplichtingen, opgelegd aan de warmte- of koudeleveranciers


Art. 4/1.3.2.
De Vlaamse Regering kan iedere leverancier die thermische energie levert aan warmte- of koudeafnemers in het Vlaamse Gewest via een warmte- of koudenet, openbaredienstverplichtingen opleggen voor:
1
de facturatie van het verbruik van thermische energie;
2
informatieverlening;
3
de behandeling van klachten van zijn klanten;
4
het nemen van maatregelen van sociale aard, zoals beschermingsmaatregelen bij wanbetaling en opzegging van het leveringscontract.