Hoofdstuk IX/1.
Het Jachtfonds


Art. 32/1.
Bij het Agentschap voor Natuur en Bos wordt een Jachtfonds ingesteld, dat kan worden aangewend om de volgende doelstellingen te realiseren:
het streven naar stabiele populaties van wildsoorten binnen hun leefgebieden;
sensibilisering met betrekking tot de inpassing van het wildbeheer in het bredere kader van natuurbehoud;
vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen realiseren die een verbetering van de leefgebieden van wildsoorten met zich meebrengen;
de werking van de wildbeheereenheden bevorderen en ondersteunen;
de praktische organisatie van de jacht ondersteunen, namelijk de volgende aspecten:
a)
jachtexamens organiseren;
b)
een jachtverlof uitreiken;
c)
een jachtvergunning uitreiken;
d)
een plan als vermeld in artikel 7 van dit decreet, opmaken en indienen;
e)
de dienstverlening aan de jachtsector bevorderen;
maatschappelijk onaanvaardbare schade en impact door jachtwild, invasieve uitheemse soorten en beschermde soorten voorkomen en inperken;
wetenschappelijk onderzoek in het kader van de doelstellingen, vermeld in punt 1° tot en met 6°, uitvoeren;
verscherping van het toezicht op de toepassing van de jachtreglementering.

Art. 32/2.
Het Jachtfonds is een begrotingsfonds als vermeld in [artikel 15, § 2, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019]. Het wordt gespijsd door:
de prijs van de jachtverloven en jachtvergunningen;
de opbrengst van de inschrijvingsgelden voor het jachtexamen.

Art. 32/3.
De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels inzake de volgende aspecten:
wie instaat voor het beheer van het Jachtfonds;
de wijze waarop het aandeel van het Jachtfonds wordt bepaald dat wordt toebedeeld aan elk van de doelstellingen, vermeld in artikel 32/1;
het instellen van een Centraal Comité van het Jachtfonds, de samenstelling ervan, de werking ervan en de taken ervan;
de procedure waarmee de middelen uit het Jachtfonds kunnen worden aangewend voor de doelstellingen, vermeld in artikel 32/1.