Hoofdstuk IX/1.
Het Jachtfonds


Art. 32/1.
Bij het Agentschap voor Natuur en Bos wordt een Jachtfonds ingesteld, dat kan worden aangewend om de volgende doelstellingen te realiseren:
1░
het streven naar stabiele populaties van wildsoorten binnen hun leefgebieden;
2░
sensibilisering met betrekking tot de inpassing van het wildbeheer in het bredere kader van natuurbehoud;
3░
vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen realiseren die een verbetering van de leefgebieden van wildsoorten met zich meebrengen;
4░
de werking van de wildbeheereenheden bevorderen en ondersteunen;
5░
de praktische organisatie van de jacht ondersteunen, namelijk de volgende aspecten:
a)
jachtexamens organiseren;
b)
een jachtverlof uitreiken;
c)
een jachtvergunning uitreiken;
d)
een plan als vermeld in artikelá7 van dit decreet, opmaken en indienen;
e)
de dienstverlening aan de jachtsector bevorderen;
6░
maatschappelijk onaanvaardbare schade en impact door jachtwild, invasieve uitheemse soorten en beschermde soorten voorkomen en inperken;
7░
wetenschappelijk onderzoek in het kader van de doelstellingen, vermeld in puntá1░ tot en met 6░, uitvoeren;
8░
verscherping van het toezicht op de toepassing van de jachtreglementering.

Art. 32/2.
Het Jachtfonds is een begrotingsfonds als vermeld in artikelá12 van het decreet van 8ájuli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. Het wordt gespijsd door:
1░
de prijs van de jachtverloven en jachtvergunningen;
2░
de opbrengst van de inschrijvingsgelden voor het jachtexamen.

Art. 32/3.
De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels inzake de volgende aspecten:
1░
wie instaat voor het beheer van het Jachtfonds;
2░
de wijze waarop het aandeel van het Jachtfonds wordt bepaald dat wordt toebedeeld aan elk van de doelstellingen, vermeld in artikelá32/1;
3░
het instellen van een Centraal ComitÚ van het Jachtfonds, de samenstelling ervan, de werking ervan en de taken ervan;
4░
de procedure waarmee de middelen uit het Jachtfonds kunnen worden aangewend voor de doelstellingen, vermeld in artikelá32/1.