Art. 32/1.
Bij het Agentschap voor Natuur en Bos wordt een Jachtfonds ingesteld, dat kan worden aangewend om de volgende doelstellingen te realiseren:
1░
het streven naar stabiele populaties van wildsoorten binnen hun leefgebieden;
2░
sensibilisering met betrekking tot de inpassing van het wildbeheer in het bredere kader van natuurbehoud;
3░
vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen realiseren die een verbetering van de leefgebieden van wildsoorten met zich meebrengen;
4░
de werking van de wildbeheereenheden bevorderen en ondersteunen;
5░
de praktische organisatie van de jacht ondersteunen, namelijk de volgende aspecten:
a)
jachtexamens organiseren;
b)
een jachtverlof uitreiken;
c)
een jachtvergunning uitreiken;
d)
een plan als vermeld in artikelá7 van dit decreet, opmaken en indienen;
e)
de dienstverlening aan de jachtsector bevorderen;
6░
maatschappelijk onaanvaardbare schade en impact door jachtwild, invasieve uitheemse soorten en beschermde soorten voorkomen en inperken;
7░
wetenschappelijk onderzoek in het kader van de doelstellingen, vermeld in puntá1░ tot en met 6░, uitvoeren;
8░
verscherping van het toezicht op de toepassing van de jachtreglementering.