Art. 32/2.
Het Jachtfonds is een begrotingsfonds als vermeld in artikel12 van het decreet van 8juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. Het wordt gespijsd door:
1
de prijs van de jachtverloven en jachtvergunningen;
2
de opbrengst van de inschrijvingsgelden voor het jachtexamen.