Art. 32/3.
De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels inzake de volgende aspecten:
1░
wie instaat voor het beheer van het Jachtfonds;
2░
de wijze waarop het aandeel van het Jachtfonds wordt bepaald dat wordt toebedeeld aan elk van de doelstellingen, vermeld in artikelá32/1;
3░
het instellen van een Centraal ComitÚ van het Jachtfonds, de samenstelling ervan, de werking ervan en de taken ervan;
4░
de procedure waarmee de middelen uit het Jachtfonds kunnen worden aangewend voor de doelstellingen, vermeld in artikelá32/1.