Hoofdstuk IVbis.
Vraagbeheer


Art. 19bis.

§ 1.

Onverminderd de technische voorschriften opgelegd door de bevoegde overheden, heeft elke eindafnemer het recht om zijn vraagflexibiliteit te valoriseren en kan hij hiervoor een beroep doen op zijn leverancier of een aanbieder van flexibiliteitsdiensten van zijn keuze.

Elke eindafnemer is de houder van zijn meetgegevens. Hij moet erover kunnen beschikken binnen de termijnen die verenigbaar zijn met de processen voor de valorisatie van de flexibiliteit en kan deze vrij doorgeven aan de personen naar zijn keuze.

Elke aanbieder van flexibiliteitsdiensten dient de verantwoordelijkheid voor het evenwicht van de flexibiliteit die hij beheert toe te vertrouwen aan een evenwichtsverantwoordelijke.

 

§ 2.

Op voorstel van de netbeheerder legt de Commissie, na overleg met de bevoegde gewestelijke overheden, de regels vast voor de organisatie van de energieoverdracht via een aanbieder van flexibiliteitsdiensten. Het voorstel van de netbeheerder wordt opgesteld na raadpleging van de marktspelers.
 

In de zin van dit hoofdstuk verstaat men onder energieoverdracht een activering van de vraagflexibiliteit waarbij een leverancier en een aanbieder van flexibiliteitsdiensten betrokken zijn die een afzonderlijke evenwichtsverantwoordelijke hebben en/of een aanbieder van flexibiliteitsdiensten die niet hun leverancier is.
 

De in het eerste lid bedoelde regels zijn van toepassing op de day-ahead markt, de intraday markt, de strategische reservemarkt en de markt ter compensatie van de kwartuuronevenwichten, met uitzondering van de markt tot activatie van de primaire frequentieregeling.
 

Zij bepalen in het bijzonder :

de principes voor de bepaling van het geactiveerde flexibiliteitsvolume;
de principes om het kwartuuronevenwicht te corrigeren dat is ontstaan door de activering van de vraagflexibiliteit door een aanbieder van flexibiliteitsdiensten;
de uitwisseling van informatie en gegevens nodig voor de implementatie van de energieoverdracht;
de gefaseerde implementatie van de energieoverdracht in de verschillende hoger genoemde markten.

 

§ 3.

Na raadpleging van de marktspelers bepaalt de Commissie de volgende elementen :

de regels die moeten gevolgd worden inzake de vergoeding van de overgedragen energie;
ondanks artikel V.2 van het Wetboek van economisch recht, de formule(s) voor de bepaling van de standaardprijs voor de overdracht;
de mechanismen voor de van de aanbieder van flexibiliteitsdiensten te verkrijgen financiėle en contractuele garanties.

 

§ 4.

Indien er geen akkoord bereikt is bij de commerciėle onderhandeling tussen de marktspelers past de CREG, na raadpleging van die marktspelers, de formule(s) voor de standaardprijs van de overdracht toe.

 

§ 5.

De Commissie stelt een model op met van toepassing zijnde standaardclausules tussen de aanbieder van flexibiliteitsdiensten en de leverancier bij gebrek aan een akkoord over de modaliteiten van hun contractuele relatie.


Art. 19ter.

§ 1.

De netbeheerder staat in voor het beheer van de flexibiliteitsgegevens voor wat betreft de valorisatie van de flexibiliteit van de vraag die een energieoverdracht met zich meebrengt, zoals bedoeld in artikel 19bis.

 

Hiertoe is hij in het bijzonder belast met de volgende taken, met inachtneming van de bepalingen van het technisch reglement :

 

de informatie nodig voor de berekening van het flexibiliteitsvolume van de vraag met een energieoverdracht, met inachtneming van de vertrouwelijkheid ervan, verzamelen, berekenen, verwerken en overmaken;
   
de markt regelmatig opvolgen en monitoren en de Commissie op de hoogte brengen van elke eventuele aanwijzing van manipulatie die een invloed heeft op de bepaling van de geactiveerde vraagflexibiliteitsvolumes met een energieoverdracht.

 

§ 2.

Wat betreft het beheer van flexibiliteitsgegevens betreffende de eindafnemers aangesloten op de distributienetten, komt de netbeheerder overeen met de personen die door de bevoegde gewestelijke overheden werden belast met het beheer van de flexibiliteitsgegevens en de meet- en submeetgegevens van de eindafnemers.

 

§ 3.

De bijkomende kosten die de netbeheerder maakt bij de uitoefening van zijn opdrachten bedoeld in de voorgaande paragrafen, met inbegrip van de kosten van een eventuele externe controle die zou worden opgesteld met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 13°, worden gedekt door passende reguleringsmechanismen voorzien in de tariefmethodologie bedoeld in artikel 12.